جمعه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۷

خبرگيرى با موبايل
خدمات موبايل سايت:
شما مىتوانيد با استفاده از تلفن موبايل، يا هر وسيله اينترنتى دستى، در جريان آخرين اخبار و رويدادهاى مقاومت ايران و اخبار جهان قرار بگيريد.

دسترسى به اين امكان با استفاده از آدرس زير امكانپذير است:

كافى است آدرس فوق را در براوزر موبايل، يا هر وسيله اينترنتى دستى ديگرى كه داريد(مانند PDA) تايپ كنيد تا ارتباط و دسترسى شما به مطالب سايت مجاهد متناسب با صفحه كوچك تلفن موبايل فراهم شود.

براى دسترسى به سيستم دريافت خبر با موبايل به زبان انگليسى به آدرس زير مراجعه كنيد:


براى دسترسى به سيستم دريافت خبر با موبايل به زبان عربى به آدرس زير مراجعه كنيد: