پنجشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۸۷

ارسال كمكهاى مادى سازمان فتح براى حمایت از شهر اشرف

ارسال كمكهاى مادى سازمان فتح براى حمایت از شهر اشرف
10:06:05 AM 1387/11/30
خليل الصوص و محمد ابو عطوان
خليل الصوص و محمد ابو عطوان


به گزارش خبرگزاری اخبار عراق از رامالله، خلیل الصوص رئیس اتاق بازرگانی فلسطین روز دوشنبه ممانعت موفقالربیعی از دیدار خانوداههای ساكنان اشرف با فرزندانشان را محكوم كرد. الصوص به خبرگزاری اخبار عراق اظهار داشت: ما از دولت عراق میخواهیم كه با دادن اجازه دیدار به خانوادهها و بستگان ساكنان شهر اشرف با (فرزندانشان) در این قرارگاه وظایف اخلاقی خودش را انجام دهد و این حداقل كاری است كه فضایی براى كمك به آنها در میان محنتها و شرایط سختی كه با آن روبهرو هستند، فراهم میكند.
ادامه