چهارشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۷

شورای عشایر عراق درخصوص سفر آتی آخوند رفسنجانی به عراق: طراح و مسؤول جنگافروزی و كشتار در عراق را به میهن خود نمی پذیریم

شورای عشایر عراق درخصوص سفر آتی آخوند رفسنجانی به عراق:
طراح و مسؤول جنگافروزی و كشتار در عراق را به میهن خود نمی پذیریم
5:09:48 AM 1387/12/7
تظاهرات مردم عراق عليه سفر پاسدار احمدي نژاد ـ آرشيو
تظاهرات مردم عراق عليه سفر پاسدار احمدي نژاد ـ آرشيو

شورای عشایر عراق با صدور بیانیهیی رفسنجانی را مسئول قتل مردم عراق دانسته و پیشاپیش مخالفت خود با دیدار وی از عراق را اعلام كرد.
در بیانیه شورای عشایر عراق آمده است:
رفسنجانی مسئول مستقیم اداره عملیات نظامی در ایران در جریان جنگ ایران و عراق میباشد و در قتل مردم عراق دست دارد، كما اینكه در دوران وی اسرای عراقی در ایران تحت شكنجه سازمانیافته قرار داشتهاند و لذا نیروهای اجتماعی و عشایری ملی عراقی خواستار جلوگیری از این سفر میباشند.