جمعه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۷

دیوید میلیبند : رژیم ایران باید برنامه تولید سلاح اتمی خود را متوقف کند

دیوید میلیبند : رژیم ایران باید برنامه تولید سلاح اتمی خود را متوقف کند
6:21:44 AM 1387/11/25

ديويد ميليبند
ديويد ميليبند

وزیر خارجه انگلستان از رژیم ایران خواست برنامه تولید سلاح هستهیى خود را متوقف كند.
دیوید میلیبند، كه در حضور 30تن از نمایندگان پارلمان این كشور سخنرانی میكرد گفت:
لندن رابطه خود با رژیم ایران را تنها در صورتی بهبود خواهد بخشید كه این رژیم نشان دهد نگرانیهای جامعه جهانی درباره برنامه هستهیى خود را بر طرف کرده است.
وی افزود: رژیم ایران درپاسخ به پیشنهاد باراک اوباما براى گفتگو، باید برنامه تولید سلاح اتمی خود را متوقف کند. استقبال از گفتگو بىمعنی خواهد بود، مگر این که این رژیم در خواستهای جامعه بینالمللى را براى توقف غنیسازی اورانیوم بپذیرد.