سه‌شنبه، بهمن ۱۵، ۱۳۸۷

عضو برجسته كمیته خارجی كنگره آمریكا بر تعهدهاى دولت آمریكا درقبال حقوق ساكنان اشرف تاكيد كرد 11:51:02 AM 1387/11/15 كنگره آمريكا كنگره آمريكا دینا رو

عضو برجسته كمیته خارجی كنگره آمریكا بر تعهدهاى دولت آمریكا درقبال حقوق ساكنان اشرف تاكيد كرد
11:51:02 AM 1387/11/15
كنگره آمريكا
كنگره آمريكا

دینا روهرا باكر عضو برجسته كمیته خارجی كنگره آمریكا و معاون ارشد زیر كمیته حقوقبشر و سازمانهای بینالمللى، در نامهیی به رئیسجمهور آمریكا نسبت به خطریك فاجعه انسانی دراثر تهدیدات رژیم آخوندها علیه شهر اشرف هشدار داد و برتعهدات دولت آمریكا درقبال حقوق ساكنان تأكید كرد. در این نامه خطاب به باراك اوباما آمده است:
بعنوان معاون ارشد زیر كمیته سازمانهای بینالمللى، حقوقبشر و نظارت كمیته خارجی كنگره آمریكا، من عمیقاً نگران یك فاجعه بزرگ انسانی كه در حال وقوع است میباشم. طی چند ماه گذشته سلامتی و امنیت 3500تن از مخالفین ایرانی مستقر در اشرف در عراق مورد توجه خاص نمایندگان از هر دو حزب در كنگره آمریكا است. رژیم ایران شهروندان اشرف را یك مانع جدی درسیاست گسترش نفوذش در عراق و سركوب مردم درایران میبیند. رژیم ایران منابع گستردهای را بهكار گرفته است كه این كمپ را بسته و اعضایش را از بین ببرد. از ژوئیه 2004، اعضای سازمان مجاهدین خلق كه در اشرف مستقر هستند به‌طور داوطلبانه سلاحهایشان را به ارتش ایالات متحده در قبال اینكه بهعنوان ”افراد حفاظت شده“ تحت كنوانسیون چهارم ژنو شناخته شوند تحویل دادند.
ادامه