جمعه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۷

احضار كاردار رژيم آخوندى توسط دولت آلمان


احضار كاردار رژيم آخوندى توسط دولت آلمان
10:36:24 AM 1387/12/1
وزارت خارجه آلمان
وزارت خارجه آلمان

دولت آلمان كاردار رژیم آخوندی را بهخاطر سركوب بهاییان در ایران احضار كرد
اولریش ویلهلم، سخنگوی دولت آلمان گفت، کریستوف هویسگن، مشاور دولت در امور امنیتی و خارجی، کاردار رژیم ایران را به دفتر صدراعظم احضار کرده است. سخنگوی دولت آلمان گفت ادامه وضعیت کنونی و محاکمه افراد در شرایط نامعلومی که با استانداردهای حقوقی بین‌المللی همخوانی ندارند، روابط رژیم ایران با جامعه بین‌المللی را خدشه‌دار خواهد کرد.