سه‌شنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۷

پيام به دانشجويان بپاخاسته،معلمان شريف و مردم به جان آمده: براى نفی رژیم ولایت فقیه و برقراری دمكراسى و حاكمیت مردم،همبستگى و مقاومت خود را گسترش دهي


پيام به دانشجويان بپاخاسته،معلمان شريف و مردم به جان آمده:
براى نفی رژیم ولایت فقیه و برقراری دمكراسى و حاكمیت مردم،همبستگى و مقاومت خود را گسترش دهيد
11:29:57 AM 1387/12/6
مريم رجوى رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوى رئيس جمهور برگزيده مقاومت

رئیسجمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی با تقدیر از دانشجویان به‌پاخاسته پلی‌تكنیك تهران، سه روز مقاومت و رویارویی شجاعانه آنان در برابر هجوم سازمانیافته پاسداران، مزدوران بسیج و انصار حزب‌الله را شكست بزرگی براى خامنه‌ای و پروژه تنفرانگیز دفن قربانیان جنگ ضدمیهنی در دانشگاهها توصیف كرد. در پیام خانم رجوی خطاب به دانشجویان دانشگاه پلی‌تكنیك تهران آمده است: مقاومت دلیرانه شما به ویژه در روز دوشنبه، كه به بهای مجروح شدن 60تن و دستگیری 120تن از یارانتان صورت گرفت، مراسم بزرگداشت جنگ ضدمردمی خمینی را به نمایش شكست و بن‌بست رژیم ولایت فقیه تبدیل كرد. شعارهای دیروز شما كه «رژیم فاشیستی نمی‌خواهیم»، فریاد مردم ایران است كه خواهان به زیر كشیدن فاشیسم مذهبی هستند.


در این رویارویی شجاعانه، راستی كه شما خاطره فروزان مجاهدان پاكبازی را كه از كلاسها و دانشكده‌های پلی‌تكنیك برخاستند و در نبرد با پاسداران و دژخیمان جان باختند، زنده كردید و گرامی‌ داشتید. خامنه‌ای زیر فشار نارضایتی انفجاری جامعه، به چه بلاهتی دست زده است. با تعرض به ساحت دانشگاه، فوران خشم و انزجار فرزندان آگاه مردم ایران را به دست آورد كه یك بار دیگر با شعارها، تصویرها و پلاكاردهای خود به مردم سراسر ایران و به همه جهان گفتند: «علیه ارتجاع متحد شویم». و «سرنگون باد استبداد».
ادامه >>>