جمعه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۷

آخوندهای جنایتكار، وجود زندانی سیاسی در ایران را انكار كردند

آخوندهای جنایتكار، وجود زندانی سیاسی در ایران را انكار كردند
11:13:31 AM 1387/11/24
مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع

مخبركمیسیون قضایی مجلس ارتجاع گفت: ”مسایلی که تحت عنوان حقوقبشر علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح میشود، سیاسی است، البته برخی مسئولان نیز، گاهی برخوردها و رفتارهایی را انجام میدهندکه به دست مخالفان نظام بهانه میدهد“.
رحیمی كه با خبرگزاری رسمی رژیم مصاحبه میكرد، مدعی شد: ”امروز ما در کشور زندانی سیاسی نداریم. کسانی که بهدلیل اقدام علیه امنیت در زندانبهسر میبرند، بر اساس قوانین جزایی محاکمه و مجازات شدهاندو زندانی سیاسی به شمار نم