یکشنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۸۷

رابرت گيتس : من از دخالت رژیم ایران در منطقه ، بیش از فعالیت روسها نگرانم

رابرت گيتس : من از دخالت رژیم ایران در منطقه ، بیش از فعالیت روسها نگرانم
11:50:22 AM 1387/11/12
رابرت گيتس
رابرت گيتس

رابرت گیتس- وزیر دفاع آمریكا در جلسه استماع كمیته نیروهای مسلح سنای این كشور، رژیم ایران را از جمله چالش های اصلی پیش روی آمریكا در منطقه دانست و بر ضرورت همكاری با سایرطرفها براى مقابله با جاهطلبیهای این رژیم تاكید كرد.

كارل لوین رئیس كمیته نیروهای مسلح سنای آمریكا در ابتدای این جلسه استماع گفت:
چالش هایی كه وزارت دفاع آمریكا با آن روبهرو است، تنها محدود به عراق و افغانستان نمىشود. رژیم ایران؛ بهخاطر پیشبرد برنامه هستهیى، حمایت از شبهنظامیان و گروههاى تروریستی در خاورمیانه كماكان یك نیروی بیثبات كننده در خاورمیانه میباشد.

آمریكا در اروپا با همتایان خود در ناتو كار خواهد كرد تا روابط خود با روسیه را بهبود بخشد.
اگر ما بتوانیم برنامه مشتركی را با روسیه بر سر طرح سپر دفاع موشكی علیه موشكهای رژیم ایران به پیش ببریم، این مساله تركیب قدرت كلیت منطقه را تغییر میدهد و فشار بیشتری را روی این رژیم میگذارد تا از دستیابى به سلاح هستهای و موشكهای دوربرد كوتاه بیاید.
سپس رابرت گیتس وزیر دفاع آمریكا در تایید سخنان رئیس كمیته نیروهای مسلح سنا گفت:
روسیه هدف طرح سپردفاع موشكی ما نیست؛ هدف، رژیم ایران است. ما یك نگرانی مشترك در آن منطقه داریم، فكر میكنم كه روسیه تصوری غیرواقعی از جدول زمانی رژیم ایران و زمانی كه موشكهای آن به بخش عمدهای از روسیه و اروپا میرسد، دارد.
من بسیار راغب هستم كه در مورد طرح سپردفاع موشكی با روسیه همكاری كنم.

اد امه