چهارشنبه، مهر ۱۰، ۱۳۸۷

كشورهای غربی باید نام سازمان مجاهدین را از لیستهای تروریستی حذف كنند

كشورهای غربی باید نام سازمان مجاهدین را از لیستهای تروریستی حذف كنند
9:30:28 AM 1387/7/10
لرد رابين كوربت
لرد رابين كوربت

لرد رابین كوربت رئیس كمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران تصریح كرد: كشورهای غربی باید نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیستهای تروریستی حذف كنند تا به مردم ایران كه خواهان آزادی هستند این پیام را بدهند كه در مبارزهاشان تنها نیستند.
روزنامه كانادایی اوتاوا سیتی زن كه این اظهارات را باعنوان طرح لرد رابین كوربت در مورد ایران درج كرده نوشت: لرد كوربت گفت آخوندهای حاكم بر ایران از اینكه دمكراسی در ایران برقرار شود، بسیار نگرانند، به همین دلیل آنها در سال 2002 فشار آوردند تا سازمان مجاهدین خلق ایران بعنوان یك گروه تروریستی نامگذاری شود. نام سازمان مجاهدین خلق ایران تنها به این دلیل در لیست تروریستی میباشد كه آخوندها این موضوع را بهانه گشودن گفتگو با انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر فریب اتمی خود كردند اما ما می دانیم كه آنها دروغ گفتهاند زیرا این مقاومت بود كه در سال 2002 برای اولین بار سايتهای هستهيى رژیم ایران را افشا كرد.
روزنامه اتاوا سیتی زن در ادامه افزود:
رابین كوربت خواهان تشدید تحریمهای سازمان ملل برای مسدود كردن سرمایه گذاری خارجی و فشار آوردن به رژیم ایران می باشد. وی گفت: این بسیار مهم است زیرا رژیم بنیادگرای مذهبی در صورتی كه به سلاح اتمی مجهز شود نه تنها این منطقه بلكه همه ما را تهدید می كند. سیاست استمالت غرب تنها موجب خریدن زمان برای برنامه تسلیحات اتمی ملاها شده است. البته اقدام نظامی علیه این رژیم نیز شرایط را وخیم تر می كند.
رابین كوربت بر ضرورت تضمین حفاظت اشرف تأكید كرد و گفت: 3500 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در قرارگاه اشرف درعراق، طبق كنوانسیون چهارم ژنو توسط نیروهای آمریكا حفاظت می شوند. رژیم ایران تنها طی امسال سه بار به این قرارگاه تهاجم كرده است. انتقال حفاظت آنها ممكن است به یك فاجعه منجر شود.