شنبه، مهر ۲۷، ۱۳۸۷

تایید خشونت حکومتی طی 30 سال از طرف خاتمی

فراسوی خبر ... شنبه 27 مهر

تایید خشونت حکومتی طی 30 سال از طرف خاتمی

زینت میرهاشمی

سید محمد خاتمی که این روزها در نقش رئیس موسسه «گفتگوی فرهنگها و تمدنها»، عرض وجود می کند، با صحبتهایش در روز آدینه 26 مهر، خشونت حکومتی طی 30 سال بر مردم را «طبیعی» و شرایط «استثنا» دانست. این شریک مستقیم سرکوبگری حکومت طی تمامی سالهای سیاه استبداد، با نزدیک شدن نمایش انتخاباتی آتی، در سرزمینی که هیچ گونه فرهنگ، تمدنی و اندیشه ای جز اندیشه ولی فقیه و شرکای آن به رسمیت شناخته نمی شود، با دکان دو نبشی به نام «گفتگوی تمدنها» مردم را به سخره می گیرد. مرکب بزک شده «رسالت تمدن سازی» آقای خاتمی بی رنگ و روتر از آنست که بتواند آب تطهیر بر عمل او و کسانی که به استبداد دینی کمک کردند تا آزادی و مدافعان آن را به جوخه اعدام سپردند، بریزد.

سید محمد خاتمی بی مهری که در دعواهای باندهای حکومتی به وی می شود را منصفانه نمی داند. وی که نگران شرایط خود و همقطارانش است، می گوید «جریانی سعی می کند منافقین جدید خلق کند و .. جامعه را در حالت فوق العاده قرار دهد.» خاتمی مثل همیشه با حرفهای در هم و برهم که در هر گوشه ای از کره زمین به جز در ایران می توان به کار برد، می خواهد موضوع اصلی یعنی «خشونت» حکومتی را که خود از شرکای آن بوده است را «طبیعی» جلوه دهد. وی دفاع مردم در برابر سرکوبی حکومت را «تروریسم و خشونت» می نامد. وی «بسط و گسترش تروریسم» را در دنیا از طرف کسانی می داند که «معتقدند راهی برای احقاق حقوقشان نیست و خواسته هایشان با فشار و سرکوب مواجه می شود.» خاتمی به اعلامیه جهانی حقوق بشر توجه نمی کند که در آن «میارزه مسلحانه» به عنوان راه حلی در برابر استبداد، زمانی که همه راهها بسته است به رسمیت شناخته شده و «تروریسم» محسوب نمی شود. وی در رابطه با گروههای سیاسی می گوید:«روشهای غلط این گروهها باعث شد تا آنها رفته رفته پایگاه خود را در بین مردم از دست دهند و آنها که زمانی با هدف دفاع از منافع ملت شکل گرفته بودند در مقابل ملت قرار گیرند و دشمنان از این گروههای ضد مردم استفاده کنند.» وی ادامه می دهد: «حالا که منافقین از بین رفته‌اند این جریان سعی می‌کند خلق منافقین جدید کنند و مخالف سلیقه خود را هر چند از نیروهای نزدیک به امام بوده به همکاری با دست خبیث بیگانه متهم کنند و سعی دارند با این وضعیت جامعه را در حالت فوق‌العاده قرار دهند».

دروغهای رئیس «گفتگوی تمدنها و فرهنگها» از زیر عبایش آشکار است. پرونده 30 سال جنایت حکومت، قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و کشتار و خشونت اعمال شده از طرف خمینی و شرکایش و منجمله خاتمی به اندازه کافی آشکار است. وقتی خاتمی دفاع در برابر خشونت دولتی را «تروریسم» معرفی می کند، بدیهی است که شعار «گفتگوی تمدنها و فرهنگها» پشیزی ارزش ندارد زیرا گفتگوی خاتمی همان گفتمان سازی برای توجیه خشونت و تروریسم حکومتی است.

از سایت ایران نبرد