شنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۷

دولت جرج بوش و جانشین او باید نسبت به ادامه حفاظت از اشرف بهشدت متعهد باشند

دولت جرج بوش و جانشین او باید نسبت به ادامه حفاظت از اشرف بهشدت متعهد باشند
8:14:47 AM 1387/7/20
لرد رابین كوربت
لرد رابین كوربت

لرد رابین كوربت رئیس كمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران تصریح كرد: دولت جرج بوش و جانشین او باید نسبت به ادامه حفاظت از اشرف و ساكنان آن بشدت متعهد باشند.
تهدید آخوندهای حاكم بر ایران را در عراق متوقف كنید عنوان مقاله یی است به قلم لرد رابین كوربت رئیس كمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران كه در مركز اطلاع رسانی نیوز مكس درج شده است. در قسمتی از این مقاله آمده است: یاوه گویی های احمدی نژاد در ماه گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورك باید آمریكایی ها را متقاعد كرده باشد كه در مقابل خواسته های رژیم ایران در عراق تسلیم نشود. نیروی قدس سپاه پاسداران، شبه نظامیان تروریست در عراق را مسلح كرده، تامین مالی نموده و آموزش میدهد و بمبهای كنار جادهیی كه توسط آخوندها ساخته شده و هزینه اش پرداخت می شود را برای كشتن نیروهای آمریكایی و چندملیتی و عراقی به این كشور قاچاق می كند. مردم عراق به آنچه آخوندها دنبال آن هستند، یعنی تركیب مرگباری از خشونت بنیادگرایی و تسلیحات اتمی، نیازی ندارند. لرد كوربت افزود: این رژیم اكنون روی مجاهدین خلق ایران، كه مقاومت اصلی در برابر آن و یك گروه 4 هزار نفره ضد بنیادگرا در اشرف در عراق می باشد، متمركز شده است. وقتی در اوایل امسال دادگاهها و پارلمان انگلستان سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست سازمانهای تروریستی حذف كردند، آخوندها به شدت به خشم آمدند.

رئیس كمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران افزود: بیانیه پنج میلیون و دویست هزار عراقی و همچنین بیانیه سه میلیون شیعه عراقی در حمایت از مقاومت ایران و محكوم كردن دخالتهای رژیم ایران در عراق، در سد كردن تلاش این رژیم جهت تبدیل عراق به یك كشور وابسته مفید بوده است. سازمان مجاهدین همچنین، اطلاعات انتقال تسلیحات رژیم ایران به شبه نظامیان را افشا كرده و با تفسیر بردبارانه از اسلام، مردم عراق را در مقابل سیاستهای توسعه طلبانه رژیم ایران هوشیار كرده است.
سازمان مجاهدین خلق ایران یك دهه قبل توسط دولت كلینتون بعنوان یك ژست حسن نیت به تهران در لیست تروریستی آمریكا قرار گرفت. به تقلید از آن در انگلستان و اتحادیه اروپا نیز ممنوعیت اعمال شد، اما دادگاه استیناف انگلستان و دادگاه عدالت اروپا هر دو نامگذاری را لغو كرده، و آنرا بعنوان خطا و غیر قانونی خواندند.اكنون رژیم ایران برای دست یابى به مجاهدین فشار می آورد. اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران طبق كنوانسیون ژنو بعنوان اشخاص حفاظت شده برسمیت شناخته شده اند و مسؤلیت تضمین حفاظت با نیروهای آمریكا باقی می ماند. تحویلدهی این حفاظت عواقب جنایت آمیزی را در بر دارد، و به این رژیم اجازه می دهد تا فشار روی بغداد برای سركوب این گروه را افزایش دهد. همچنین این بمنزله نقض قانون بین الملل است، این قانون تصریح می كند ه اشخاص حفاظت شده نمی توانند به یك قدرتی كه بدنبال نقض حقوق آنان، است، منتقل شوند. دولت بوش و جانشین او باید نسبت به ادامه حفاظت از اشرف و ساكنین آن بشدت متعهد باشند.