یکشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۷

انتقال حفاظت مجاهدان اشرف، نقض قوانین و كنوانسیونهای بینالمللى است

انتقال حفاظت مجاهدان اشرف، نقض قوانین و كنوانسیونهای بینالمللى است
8:50:38 AM 1387/7/28
اد تاونز نماینده كنگره آمریكا
اد تاونز نماینده كنگره آمریكا

اد تاونز نماینده كنگره آمریكا در نامهیی خطاب به دبیركل ملل متحد تأكید كرد: انتقال حفاظت مجاهدان اشرف كه از موقعیت پناهندگان سیاسی حفاظت شده تحت كنوانسیون چهارم ژنو و سایر كنوانسیونها و قوانین بينالمللى برخوردارند نقض قوانین و كنوانسیونهای بينالمللى است. ادتاونز در نامه خود با اشاره به تحصن نیویورك در حمایت از مجاهدان اشرف خطاب به بان كی مون نوشت: همانطور كه احتمالا مطلع هستید، در ژوئن 2004 دولت ایالات متحده و نیروهای چند ملیتی در عراق درمورد اعضای مجاهدین خلق ایران در قرارگاه اشرف، موقعیت ”افراد حفاظت شده ”تحت كنوانسیون چهارم ژنو را به رسمیت شناختند.
نماینده كنگره آمریكا خاطرنشان كرد: روز 20 مارس 2007 كمیته بينالمللى صلیب سرخ به مقامات ذیربط ”وظیفهشان در مورد رعایت اصل نان رفولمان“ را یادآوری نمود. این قانون حكم میكند كه ساكنین قرارگاه اشرف نباید اخراج. استرداد، منتقل یا در داخل عراق جابهجا شوند و چنین اقدامی ناقض مواد ذیربط قوانین بينالمللى انسانی میباشد.