سه‌شنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۷

Barack Obama Bad Moon On The Rise

Barack Obama Bad Moon On The Rise

این هم از ریاست جمهور آیندهُ آمریکا. آیا تاریخ تکرار میشود؟ دقیقاُ! زیرا ارتجاع و امپریالیسم دو روی یک سکه هستند