یکشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۷

اشرف نماد ایستادگی و آزادیخواهی مردم ایران و نماد شكست استراتژیك آخوندها در عراق است

اشرف نماد ایستادگی و آزادیخواهی مردم ایران و نماد شكست استراتژیك آخوندها در عراق است
8:15:27 AM 1387/7/26
مهدي سامع و ابوالقاسم رضايي
مهدي سامع و ابوالقاسم رضايي

در پنجاه ویكمین روز تحصن هموطنان و حامیان مقاومت در ژنو، آقای ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت، آقای مهدی سامع سخنگوی سازمان چریكهای فدایی خلق ایران و مسؤل كمیسیون صنایع، و چند تن دیگر از اعضای شورا، و همچنین رؤسای چند انجمن حقوق بشری و شماری دیگر از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی سوییس، فرانسه، سوئد، هلند، الجزایر و كنگو در جمع متحصنین حاضر شده و به ایراد سخنرانی پرداختند. چند تن از شهروندان فرانسوی ساكن اور سور اواز نیز كه در این تحصن شركت دارند، همبستگی و حمایت خود را با مجاهدان اشرف اعلام كردند.
آقای ابوالقاسم رضائی در سخنرانی خود، با تاكید بر عزم جزم متحصنان در ادامه تحصن تارسیدن به خواستهایشان در مورد احقاق حقوق و تأمین حفاظت مجاهدان اشرف براساس كنوانسیونهای بينالمللى افزود: اشرف نماد ایستادگی و آزادیخواهی مردم ایران و همچنین نماد شكست استراتژیك آخوندها در عراق است.
آقای رضایی با تأكید بر اینكه مماشات با این رژیم همچون مماشات با هیتلر دامن زدن به جنگ در خاورمیانه و كل جهان است. خطاب به دبیر كل ملل متحد گفت: شما مسئول و ضامن اجرای قوانین بينالمللى هستید و خواسته ما در باره اشرف خارج از قوانین و كنوانسیونهای بينالمللى نیست.
آقای مهدی سامع، در سخنرانی خود ضمن تشكر از متحصنان به خاطر آن چه در این 51 روز انجام داده اند، گفت طی این مدت خیلی چیزها كه روز اول روشن نبود روشن شده است.
رژیم سرمایه گذاری زیادی كرده بود كه به هدف خود برسد، اما ایستادگی خواهران و برادران ما در اشرف و دور اندیشی و تدبیر و ایستادگی شما و دیگران در سایر نقاط دنیا نشان داد كه به این سادگی نمی توان هزینه مماشات با رژیم را از كیسه مقاومت پرداخت. از این روست كه رژیم نتوانسته به هدف خود برسد.

آقای سامع خطاب به ارگانهای بينالمللى و دولتهای ذیربط گفت ما هیچ انتظاری از شما نداریم فقط به قوانین خود عمل كنید:
1 . كنوانسیون 4 ژنو را بطور كامل رعایت كنید
2 . حق پناهندگی در مورد زنان ومردان اشرف را به رسمیت بشناسید
3 . هر گونه جابهجایی اجباری ممنوع
نقض این قوانین یعنی نقض حقوق بشر. بنابراین دبیر كل سازمان ملل و صلیب سرخ و كمیساریای عالی پناهندگی مسئولیت مشترك در این موارد دارند. مسئولیتی در مقابل جامعه بشری.