شنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۷

مردم دلیر ایران زمین، خلق قهرمان، آزادیخواهان، روشنفکران و نو اندیشان ایران زمین در بند آخوند و پاسدار

مردم دلیر ایران زمین، خلق قهرمان، آزادیخواهان، روشنفکران و نو اندیشان ایران زمین در بند آخوند و پاسدار
با تمام قوا بکوشیم که افکار عمومی رهبران کشورهای جهان را به این نقطه برسانیم که رژیم تروریستی آخوندی، پاسداری حاکم بر ایران زمین در بند نباید به سلاح اتمی مجهز شود! زیرا امامی جهان متمدن در تهدید اهاجمات اتمی این رژیم پوسیده و تروریست صادر کن میباشد. برای اثبات ادعای خود این ویدیو ها را به رهبران جهان اراعه نمایید و از هیچ کوششی در جلوگیری این رژیم تروریستی اسلامی کوتاهی ننمایید.