شنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۷

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، فرارویش مبارزه ای کنش مند


فراسوی خبر ... شنبه 4 آبان

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، فرارویش مبارزه ای کنش مند

زینت میرهاشمی

در پی برگزاری مجمع عمومی کارگران، هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اعلام شد. بیش از 1000 نفر از کارگران این واحد بزرگ تولیدی در همایش انتخاب اعضای هیآت مدیره این سندیکا شرکت کردند. سنگ پایه این تشکل، برآیند مبارزه طولانی کارگران برای دست یازی به حق خود علیرغم همه تهدیدها و سرکوبگری رژیم است.

در دفاع از مبارزه کارگران برای خواسته هایشان، فشار، آزار و اذیت توسط رژیم را محکوم می کنیم. گستره مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه ابعادی جهانی به خود گرفته است. وزارت اطلاعات با شگردهای سرکوبگرانه اش تلاش کرد از برگزاری این همایش جلوگیری کند، اما موفق به از بین بردن عزم واحد این کارگران برای ایجاد تشکل مستقل آنان نشد. سازمانیابی و ایجاد سندیکای کارگری حق کارگران است. رژیم علیرغم پذیرش کنوانسیونهای سازمان بین الملی کار مبنی بر تشکل پذیری کارگران طی سه دهه کارگران را از این امر محروم و هر تشکلی مستقل کارگری را سرکوب کرده است.

بی شک سازمانیابی و تشکل پذیری مبارزه کارگران را در مداری بالاتر و موثرتر پیش خواهد برد. ما این موفقیت را به کارگران هفت تپه و همه ی فعالان کارگری شادباش می کوئیم.

زینت میرهاشمی