جمعه، مهر ۲۶، ۱۳۸۷

شمارى از نمایندگان پارلمان فرانسه و شخصیتهاى سیاسى و حقوقى از مقاومت ایران حمایت كردند 1

شمارى از نمایندگان پارلمان فرانسه و شخصیتهاى سیاسى و حقوقى از مقاومت ایران حمایت كردند
12:12:55 PM 1387/7/26
جلسه كمیته فرانسوی برای ایرانی آزاد و دمكراتیك
جلسه كمیته فرانسوی برای ایرانی آزاد و دمكراتیك

به دعوت كمیته فرانسوی برای ایرانی آزاد و دمكراتیك، جلسهای با عنوان ”آینده ایران“ در مجلس ملی فرانسه و با شركت شماری از نمایندگان پارلمان و دیگر شخصیتهای سیاسی و حقوقی فرانسه و نماینده شورای ملی مقاومت برگزار شد.
در این جلسه كه در حمایت از مجاهدین و مقاومت ایران تشكیل گردید، مسأله ایران در شرایط حساس كنونی، شكست سیاست مماشات با این رژیم، موقعیت مقاومت ایران، و مجاهدان اشرف و ضرورت اجرای احكام دادگاههای اروپا درمورد حذف برچسب تروریستی از مجاهدین توسط اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ژان فیلیپ مورر، نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاكم او. ام. پ UMP و عضو كمیته فرانسوی برای ایرانی آزاد و دمكراتیك، جلسه را افتتاح كرد. و پس از اعلام برنامه، از دكتر صالح رجوی، نماینده شورای ملی مقاومت در فرانسه خواست رشته سخن را بدست گیرد.
متن کامل از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران