سه‌شنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۷

جامعه جهانى براى مقابله با جاهطلبیهاى اتمى آخوندها باید متحد شود

جامعه جهانى براى مقابله با جاهطلبیهاى اتمى آخوندها باید متحد شود
5:58:18 AM 1387/12/20
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

وزیر امور خارجه آمریكا در یك گفتگوی اختصاصی با تلویزیون ای.بی.سی، نسبت به جاهطلبیهای هستهای رژیم ایران هشدار داد و بر ضرورت اتحاد جامعه جهانی علیه این رژیم تاكید نمود.


بخشى از این گفتگو به شرح زیر است:
خانم وزیر خارجه، علاقه مندم گفتگو با شما را با سوالی در مورد ارسال نامه به روسها شروع كنم. مقامهاى دولتی تایید كردهاند كه برنز نامهای به روسها خواهدفرستاد كه میگوید، اگر روسها در ممانعت از ساخت سلاح هستهای توسط رژیم ایران نقش مثبت ایفا نمایند، آمریكا از طرح سپردفاع موشكی در اروپا صرفنظر خواهد كرد.
هیلاری كلینتون وزیر امور خارجه آمریكا در پاسخ گفت: من به مضمون نامه غیرعلنی كه رئیسجمهور ما براى رئیسجمهور روسیه میفرستد، وارد نمیشوم. اما فكر میكنم این امری شناخته شده است كه ما طیف گستردهای از موضوعات را داریم كه با روسها در میان بگذاریم… درمیان آنها، تهدید برنامه هستهای رژیم ایران هم قرار دارد. دستیابى این رژیم به سلاح هستهای نه تنها براى آمریكا بلكه براى بسیاری طرفها در سراسر جهان، عمیقاً مشكل آفرین است. ما براى كسب حمایت كشورهایی تلاش میكنیم تا بر رژیم ایران فشار وارد كنیم دست از برنامه هستهییاش بردارد. یك مساله دیگر این است كه براى سالیان، آمریكا از روسیه خواستار همكاری در طرح سپردفاع موشكی شده است. چرا كه ما گفتهایم، گسترش طرح دفاع موشكی در اروپا، به منظور دفاع در برابر رژیم ایران میباشد. این یك اقدام دفاعی در برابر ای رژیم میباشد و نه علیه روسیه.
… در صورت اصرار رژیم ایران بر برخورداری از برنامه هستهای، سیستم دفاع موشكی در اروپا و روسیه بسیار ضروری میباشد.
ادامه