یکشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۷

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، روز جهانی زن را به همه فعالان و كوشندگان جنبش برابری‌طلبانه زنان تهنیت گفت

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، روز جهانی زن را به همه فعالان و كوشندگان جنبش برابری‌طلبانه زنان تهنیت گفت
11:18:16 AM 1387/12/17
رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران
رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران

خانم مریم رجوی رئیسجمهور برگزیده مقاومت، هشت مارس، روز جهانی زن، را به همه فعالان و كوشندگان جنبش برابری‌طلبانه زنان و به ویژه به زنان دلیر ایران تهنیت گفت و با درود به زنان پیشتاز وطلایهدار آزادی درشهر اشرف تأكید كرد: رهایی و آزادی جوامع انسانی در گرو تحقق برابری زنان است. در دوران ما این مبارزه دورانساز زنان دربرابر بنیادگرایان زنستیز راه آزادی و برابری را میگشاید و این زنان مقاوم و پیشتاز ایران هستند كه با نقش تعیین كننده خود در مقاومت میهنی فاشیسم مذهبی را به زیرخواهند كشید و صفحه سیاه بنیادگرایی و زنستیزی را از تاریخ این قرن ورق خواهند زد.

رئیسجمهور برگزیده مقاومت با اشاره به نقش پیشتاز زنان در مقاومت عمومی و مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران علیه استبداد مذهبی گفت: شدت یافتن سركوب وحشیانه‌یی كه آماج اصلی آن زنان هستند، وضع پی‌درپی قوانین زنستیزانه، افزایش محدودیتها و تبعیضهای ظالمانه و زنجیرهایی كه در محیطهای آموزشی، قضایی، اداری و تولیدی بر دست و پای زنان بسته‌اند، نتوانسته است روند افزاینده نقش زنان در مقاومت و اعتراض علیه دیكتاتوری حاكم را متوقف كند. در اعتراضها و مبارزات دانشجویان، در اعتصابهای كارگران، معلمان، پرستاران و سایر اقشار مردم و در برانگیختن حمایتها و كمكهای مادی و معنوی براى شهر اشرف، سال به سال نقش زنان و دختران مجاهد و مبارز افزایش می‌یابد و براستی ستودنی و شایان تقدیر است.

خانم مریم رجوی افزود: آخوندهای حاكم در برابر موج بی‌وقفه‌ برابری طلبی و آزادی خواهی زنان ایران، همه روشهای ضدانسانی و تحقیر كننده را بهكار گرفته‌اند. چنان تبعیضهایی را بهكار بسته‌اند كه میزان بیكاری زنان به 40 درصد رسیده است، در همین حال لایحه کاهش ساعتهاى کاری زنان شاغل را در دستور خود دارند، براى جلوگیری از افزایش حضور دختران دانشجو در دانشگاهها به طرح سهمیه‌بندی رو آورده‌اند، براى تكمیل نظام آپارتاید جنسی، همه جا پی‌درپی طرحهای جداسازی را اجرا می‌كنند، و در یك سال اخیر گشتهای ویژه سركوب زنان را دو برابر كرده‌اند. با این همه، آخوندهای حاكم در به بند كشیدن اراده و تمایل جوشان زنان ایران براى برابری و آزادی شكست خورده‌اند. و امروز هیچ مسأله‌یی بهاندازه برابری و آزادی، در جامعه ایران اهمیت ندارد.

آن قدر كه محافل وابسته به جریان مغلوب درون رژیم نیز كه نمایش اصلاح طلبی‌شان به رسوایی كشید، براى نقاب به چهره زدن، خود را گاه با شعارهای برابری طلبانه زنان ایران همراه می‌كنند. حال آن كه برابری طلبی هیچ سنخیتی با دیكتاتوری دینی و باندهای تشكیل دهنده آن كه همگی در سركوب وحشیانه و كشتار و شكنجه هزاران زن مجاهد و مبارز سهیم بوده‌اند، ندارد.

رئیسجمهور برگزیده مقاومت خاطرنشان كرد كه برابری طلبی، بهطوربلافصل آزادیخواهی و نفی رژیم ولایت فقیه و برچیدن تمامیت این نظام زنستیز را الزام ضروری خود می‌داند و برابری را در همه جنبه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و مشخصاً در رهبری سیاسی مد نظر دارد.

خانم مریم رجوی در پیام خود بهمناسبت روز جهانی زن، هم‌چنین به زنان پیشتاز مجاهد در شهر اشرف درود فرستاد و خطاب به آنها گفت: پایداری پرشكوه اشرف كه سرانجام ولیفقیه ارتجاع را به اظهار عجز در برابر آن وادار كرد، با نقش بی‌همتای شما امكان پذیر شده است. این ایستادگی نه فقط مبشر پیروزی آزادی در ایران بلكه امید زنان آزادی‌خواه و برابری طلب ایران و بهخصوص الهام‌بخش دختران مجاهد و مبارزی است كه براى تغییر و دگرگونی بنیادین در جامعه ایران به مبارزه برمی‌خیزند.