سه‌شنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۷

فراخوان مقاومت ایران براى محكوم كردن اعدامهاى فزاينده

فراخوان مقاومت ایران براى محكوم كردن اعدامهاى فزاينده
5:58:18 AM 1387/12/20
شوراي ملي مقاومت ايران
شوراي ملي مقاومت ايران

در پی اعدامهای اخیر در شهرهاى مختلف، مقاومت ایران عموم سازمانها و مراجع بینالمللى مدافع حقوقبشر بویژه كمیسر عالی حقوقبشر ملل متحد را به محكوم كردن اوضاع وخیم حقوقبشر در ایران و ارجاع پرونده حقوقبشر رژیم آخوندها به شورای امنیت ملل متحد براى اتخاذ تصمیمات فوری و لازم الاجرا فراخواند.