سه‌شنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۷

رئیس جمهور سیاه پوست تروریست آمریکایی و شکنجه ام در لندن؟!

رئیس جمهور سیاه پوست تروریست آمریکایی و شکنجه ام در لندن؟! نقش علیرضا جعفرزاده نمایندهُ مجاهدین در آمریکا؟! در زلزله ها؟! صقوط هواپییما، قطار، اتوبوس و آتش زدن هتل و جنگل در سر تاسر دنیا چیست؟! بجز این جنایات عظیم بین المللی؟! همینطور دفاتر مجاهدین در لندن در این زمینه؟!
DURING LAST 48 HOURS I'VE GOT HEA ATTACKS TO MY HEART AND BRAIN AND CHEST SEE HOW OBAMA DO TO ME?! HE SHOW HIS HANDS AT START OF THIS VIDEO ?!
PLANE CRASH, EARTH QUAKE?! TRAIN CRASH, CAR CRASH, BEEN DONE BY OBAMA PARTY TOO?!
MO