یکشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۷

اوجگیری اختلاف میان رژیم آخوندى وكشورهای عربی

اوجگیری اختلاف میان رژیم آخوندى وكشورهای عربی
6:08:14 AM 1387/12/18
وزير خارجه مغرب، اين كشور قطع كامل روابط ديپلماتيك با آخوندها را اعلام نمود
وزير خارجه مغرب، اين كشور قطع كامل روابط ديپلماتيك با آخوندها را اعلام نمود

دكتر انور ماجد عشقی رئیس مركز پژوهشهای استراتژیك خاورمیانه از جده در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت: اوجگیری اختلاف بین رژیم ایران وكشورهای عربی بدلیل سیاستهای تحریكآمیز ایران است:

الجزیره: ما شاهد قطع روابط دیپلوماتیك از سوی مغرب با رژیم ایران كه قطرهای از دریا میباشد و همچنین بهمریختگی روابط بین رژیم ایران و كشورهای عربی میانهرو هستیم. آیا اوضاع بسمت اوجگیری بیشتر تنشها میرود یا بسمت محدود شدن آن؟

دكتر انور ماجد عشقی رئیس مركز پژوهشهای استراتژیك خاورمیانه گفت: اوجگیری اختلاف بین رژیم ایران وكشورهای عربی بدلیل سیاست تحریك كشورهای عربی از سوی رژیم ایران بود كه از جمله عبارتند از:
اول- استراتژی به چالش كشیدن امت عربی،
دوم: كمك به اپوزیسیون در كشورهای عربی،
سوم: تحریك احساسات مردم عرب،
چهارم: تلاش براى افزایش اختلافهاى بین اعراب،
پنجم: طراحی براى محاصره گاز انبری پیرامون جزیره عربی اردن
و ششم: دخالت در امور داخلی در جهان عرب.

رئیس مركز پژوهشهای استراتژیك خاورمیانه افزود: این سیاستها باعث افزایش اختلاف بین جهان عرب و رژیم ایران شده است بویژه در شرایط كنونی كه مغرب روابط دیپلوماتیكش را با این رژیم قطع كرده است. سیاستهای رژیم ایران باعث مىشود حتی دوستانش را از دست بدهد. با تحریك كشورهای عربی، خود را تحت محاصره قرار میدهد.