دوشنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۸۸

شیوه و سیستمهای شکنجهُ من!؟

شیوه و سیستمهای شکنجهُ من!؟ این شکنجه ها از سپتامبر 1994 کمی بعد از ورودم به دالاس تگزاس آمریکا بعنوان پناهندهُ سیاسی با کیس هواداری از مجاهدین شروع شد!؟ و تا کنون حتی 1 ثانیه هم در سرتاسر اروپا!؟ و آمریکا مرا از این شکنجه و مرگ لجظه به لحظه آزاد و آرام نگذاشته اند؟! این است حقوق بشر آمریکا؟! براستی ایرانیهای پشت پردهُ اینگونه شکنجهُ تمام عیار من و خانواده ام در سرتاسر جهان کی ها هستند؟! لطفاُ به مطالب قبلیم (آن بخش که سانسور و دیلیت نشده اند)؟! مراجعه نمایید.

Police In The U.S. Could Soon Have Pain Ray Guns
THIS HOW TORTURING ME AND MY FAMILY ON WORLD WIDE!!!
AFTER 12 YEARS I MOVED TO LONDON FROM DALLAS TX USA?!

MO.