جمعه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۷

پاسدار احمدىنژاد دولت جدید آمریكا را تهديد كرد

پاسدار احمدىنژاد دولت جدید آمریكا را تهديد كرد
4:56:17 AM 1387/12/15
احمدي نژاد
احمدي نژاد

پاسدار احمدینژاد در ارومیه رئیسجمهور آمریكا را مورد حمله قرار داد و با تهدید گفت:
آنهایی كه می‌گویند می‌خواهند در سیاستهای خود تغییر ایجاد كنند، تغییر این است كه از اخلاق شیطانی، از اخلاق زورگویی، از اخلاق تجاوزطلبی به اخلاق انسانی، به اخلاق پیامبران تغییر رفتار بدهید. بدانید اگر این دعوت را بپذیرد به نفع شما و ملتهای شماست اما اگر در برابر دعوت به خیر و دعوت به نیكی بایستید، بدانید امروز ملتها بیدارند و در پیشاپیش آنها، مردم ایران و مردم آذربایجان غربی ایستاده‌اند و شما را از اریكه‌ی قدرت فاسد به زیر خواهند كشید.