یکشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۷

پیامدهای خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی

پیامدهای خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی
6:08:14 AM 1387/12/18
شهر اشرف
شهر اشرف

روزنامه الزمان طی مقالهیی به موقعیت اشرف و پیامدهای خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی پرداخت: ”اشرف و اروپا“ مقالهیی است كه در شماره روز گذشته روزنامه الزمان درج شده است. در این مقاله آمده است: شهر اشرف دارای صدای پرطنینی در گوشه و كنار قاره اروپا میباشد و هیأتهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و شخصیتهای برجسته اروپایی بسیاری به اشرف آمده و از آن حمایت كردهاند. از جمله دیدار هیأت پارلمان اروپا به ریاست دكتر آلخو ویدال كوآدراس، نایب رئیس پارلمان اروپا كه طی سخنانی در جمع ساكنان اشرف گفت: نمایندگان مردم اروپا پشتیبانی صریح خود را از ساكنان شهر اشرف و حقوق قانونی آنان ابراز میكنند و خواست مردم خود را در مورد ضرورت تأمین حفاظت اشرف مطابق قوانین بینالمللی منتقل مینمایند.

الزمان پس از اشاره به حمایت پارلمانترها و شخصیتهای سیاسی دیگر كشورهای اروپایی به بررسی پیامدهای خروج نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا پرداخت و نوشت: همانطور كه خانم رجوی گفت، پروسه تغییر دموكراتیك، پس از صدور حكم حذف نام سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی اروپا، آغاز شده است. هفت حكم صادره شده از سوی دادگاههای اروپا و همچنین لغو نام مجاهدین از لیست تروریستی اروپا، حفظ نام این سازمان در لیست وزارت خارجه آمریكا را فاقد مشروعیت و كاملاًًًًًًًًًً بدون توجیه میكند. رئیسجمهور جدید آمریكا باید سیاست استمالت از رژیم ایران را كنار بگذارد.

نویسنده مقاله مندرج در روزنامه الزمان در پایان نتیجه میگیرد: ما عراقیان نیز ارزش والای شهر اشرف و اعتبار آن نزد محافل اروپایی را درك میكنیم. امری كه به عراق و مردم عراق حكم میكند كه براى بنای یك عراق مدرن و دموكراتیك، دست كمك خود را به سوی اشرف دراز كنند و شهرتش را در جامعه بینالمللى نیكو نگاه دارند.