جمعه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۷

حامیان مقاومت در واشینگتن، توطئههای رژیم آخوندی علیه شهر اشرف را محكوم كردند

حامیان مقاومت در واشینگتن، توطئههای رژیم آخوندی علیه شهر اشرف را محكوم كردند
5:03:54 AM 1387/12/16
تظاهرات ايرانيان آزاده در برابر كاخ سفيد
تظاهرات ايرانيان آزاده در برابر كاخ سفيد

هموطنان ایرانی و حامیان مقاومت بابرپایی سلسله تظاهراتی در مقابل كاخ سفید در واشینگتن، توطئههای رژیم آخوندی علیه شهر اشرف را محكوم كردند و همبستگی خود را با تظاهرات و اعتراضهاى دانشجویی وكارگری درایران ابراز داشتند.

روز چهارشنبه 14اسفند در تظاهرات هموطنان در مقابل كاخ سفید نماینده جامعه ایرانیان مقیم فلوریدا پیامی در حمایت از ساکنان شهر اشرف قرائت نمود. ایرانیان مقیم فلوریدا ضمن همبستگی با خواستهای تظاهركنندگان از رئیسجمهور آمریکا خواستار تضمین حقوق اشرفیان شدند.

همچنین پیام حمایت هنرمندان حامی مقاومت توسط هنرمند میهنمان خانم فریده گلدره خوانده شد در بخشی از این پیام خطاب به اشرفیان چنین آمده است: هنرمندان مقاومت به شما قول میدهند که همانند گذشته تا حصول خواسته خود که چیزی جز احقاق کلیه حقوق قانونی شماست از پای نمینشینند. ما میایستیم چون اشرف ایستاده است. و بیگمان پیروز میشویم.
ادامه