یکشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۷

8مارس، روز جهانى زن گرامى باد

8مارس، روز جهانى زن گرامى باد

روز جهاني زن
روز جهاني زن
هشتم مارس همه ساله درسراسر جهان به عنوان روز جهاني زن و براي بزرگداشت مبارزات زنان براي برابري و رهايي گرامي داشته مي‌شود.


8مارس درودي است برمبارزان راه برابري و نويدي است بر پايان ستم و تبعيض جنسي. 5/1 قرن گذشته، دوران شكل‌گيري و اوج گرفتن نهضتها و جنشهاي زنان براي تحقق حقوق انساني و زدودن آثار تبعيض كهن جنسي بوده است. به يمن همين مبارزات بود كه جنبش برابري برغم مقاومت سنگيني كه دربرابرش وجود داشته توانسته گامهايي به جلو بردارد‌. مبناي تاريخي 8 مارس، تظاهرات زنان كارگر صنعت نساجي نيويورك در 8مارس1857 است.
اين تظاهرات كه در‌اعتراض به‌دستمزد كم در‌قبال 12ساعت كار روزانهٌ طاقت‌فرسا و ديگر اجحافات عليه كارگران انجام شد، به شديدترين وجه سركوب شد. اما زنان كارگر درسالهاي بعد با تشكيل اتحاديه، همچنان به خواستها و اعتراضات خود ادامه دادند. از شروع قرن بيستم زنان دركشورهاي صنعتي و نيز كشورهاي درحال توسعه، بطور گسترده‌تري وارد بازار كار دستمزدي شدند. آنها عموما در شرايط كاري بد با دستمزدهاي كم قرار داشتند و كمتر شانسي براي بهبود اوضاع درچشم انداز ديده مي‌شد. دراولايل قرن بيستم اعتصابات كارگري بيشماري دربرخي مراكز اصلي صنعتي از جمله شيكاگو، فيلادلفيا و نيويورك درآمريكا و نيز ساير كشورها برگزارشد. اين زنان براي حق راي، دستمزد آبرومندانه، خاتمه شرايط كار طاقت فرسا و خاتمه بيگاري كشيدن از اطفال، دست به اعتراض و اعتصاب زدند. در روز 8 مارس 1908 تظاهرات هزاران زن كارگر در حرفه هاي دوزندگي صورت گرفت. در اين تظاهرات درخواستي براي قانون حمايت كودكان كارگر وحق راي زنان علاوه بر تقاضاهاي طولاني مدت زنان كارگر ارائه داده شد. درسال 1910 كلارا زتكين از جنبش انقلابي آلمان در دومين كنفرانس زنان سوسياليست پيشنهاد كرد كه 8 مارس به عنوان روز جهاني زن در بزرگداشت خاطره تمام زناني كه براي برابر مبارزه كرده اند، اعلام شود. زنان 17 كشوركه در اين كنفرانس حضور داشتند، پيشنهاد او را پذيرفتند.


بعد از 1910 روز جهاني زن درپاره اي از كشورها برگزار ميشد و سالها بعد به مرور برخي ديگركشورها به اين جشن پيوستند. در سال 1977 قطعنامه سازمان ملل تصويب شد . اين قطعنامه از همه كشورهاي دنيا دعوت مي‌كرد كه يك روز را به مناسبت حقوق زنان و صلح جهاني جشن بگيرند. امروزه عموم كشورهاي دنيا روز جهاني زن را به رسميت مي شناسند.
اما ارتجاع زن ستيز حاكم برايران همواره با اين روز و اين مراسم خصومت ورزيده است


روز جهاني زن اگرچه پيرو يك واقعه تاريخي مشخص شكل گرفته اما جشني است براي گراميداشت مبارزات 5/1 قرن زنان براي برابري و رهايي. زناني كه درجنبشهاي مختلف خواه جنبشهاي سياسي و رهايي بخش و خواه جنبشهاي برابري، خواستار برابري و رهايي از ستم مضاعف بوده وبراي آن مبارزه و جانفشاني كرده اند.