سه‌شنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۷

حامیان مقاومت در واشینگتن، اظهارات خامنهای علیه مجاهدان اشرف را به شدت محكوم كردند


حامیان مقاومت در واشینگتن، اظهارات خامنهای علیه مجاهدان اشرف را به شدت محكوم كردند
12:35:01 PM 1387/12/20
تظاهرات حاميان مقاومت در واشينگتن
تظاهرات حاميان مقاومت در واشينگتن


در محكومیت اظهارات وقیحانه خامنهای و درحمایت ازحقوق مجاهدان اشرف هموطنانمان سلسله تظاهراتی در مقابل كاخ سفید در واشینگتن برگزار كردند. در تظاهراتی كه روز شنبه 17اسفند برگزار شد، پیامهای همبستگی جوامع ایرانی نروژ و دانمارك دردفاع از حقو ق مجاهدان اشرف و محكومیت توطئههای دیكتاتوری آخوندی خوانده شد.


جامعه متخصصین ایرانی مقیم نروژ، در پیام خود ضمن همبستگی با تظاهرات ایرانیان در واشینگتن، از دولت آمریكا خواستار تضمین حفاظت و حقوق اشرفیان شد. نماینده جامعه متخصصین ایرانی مقیم دانمارك نیز پیام حمایت این جامعه از اشرفیان را خواند و خواستار مقابله با اعمال فشارهای رژیم آخوندی شد.
ادامه