سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۹

خانم دانيل ميتران خواستار تضمين حفاظت ساكنان اشرف شد

خانم دانيل ميتران خواستار تضمين حفاظت ساكنان اشرف شد

خانم دانيل ميتران
خانم دانيل ميتران

خانم ناوانتم پيلاي
کميسر عالى مللمتحد در امور حقوقبشر
خانم کميسر عالى عزيز

بيش از دو ماه است رژيم ايران با همکارى ارگانهاى مختلف عراقى شمارى از عوامل اطلاعات ايران را تحت عنوان خانواده ساکنان در مقابل اشرف مستقر کردهاند تا به جنگ روانى پرداخته و براى يک کشتار ديگر زمينهسازى کنند. آنها با حمايت همه جانبه عراق ساکنان اشرف را به بازگشت به ايران تحت حاکميت ديکتاتورى مذهبى و يا کشتار تهديد مىکنند. متاسفانه نيروهاى آمريکايى و نمايندگان يونامى تا کنون اقدام موثرى براى پايان دادن به اين وضع نکردهاند.

در فقدان يک عکسالعمل مناسب، رژيم ايران و نيروهاى عراقى جرىتر شده و فشارها را افزايش دادهاند. پنجشنبه ۱۵ آوريل، نيروهاى عراقى به حمايت از اين مزدوران به ساکنان اشرف با باتون و شوکر الکتريکى حمله کرده و دست کم پنج تن را مجروح نموده و درصدد اشغال تاسيسات ورودى اشرف برآمدند.

ترديدى نيست که آنچه در اشرف مىگذرد يک نقض آشکار قوانين و کنوانسيونهاى بينالمللى و زمينهسازى براى وقوع يک فاجعه انسانى است.
از شما مىخواهيم اقدامات ضرورى را براى تضمين حفاظت ساکنان اشرف بهعمل آوريد و از سازمان مللمتحد بخواهيد براى جلوگيرى از وقوع يک فاجعه انسانى حفاظت ساکنان اشرف را برعهده بگيرد.

خالصانه
دانيل ميتران