شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۹

چشم پوشی از "ویترین" در هیروشیما، آش رقیق در تهران


فراسوی خبر... 28 فروردین

چشم پوشی از "ویترین" در هیروشیما، آش رقیق در تهران

منصور امان

رژیم ولایت فقیه در آستانه برگُزاری نمایش بی آزار جلوه دادن انگیزه های هسته ای خود و دعوت از مهمانان خارجی برای تماشای آن، با جلوگیری از سفر حُجت الاسلام خاتمی به ژاپُن برای شرکت در کُنفرانس خلع سلاح هسته ای هیروشیما، مُحتویات آش بار گذاشته اش را به اندازه چندین لیتر آب رقیق کرده است.

اقدام جنجال برانگیز باند نظامی – امنیتی که از استعداد ارسال پیامهای نمادینی در رابطه با پروژه اتُمی نیز برخوردار است در حالی صورت می گیرد که از زاویه صرفا دیپلُماسی هسته ای، شرکت رییس جمهور پیشین در کُنفرانس مزبور می توانست در چارچوب بخشی از تلاشهای خارجی حُکومت قرار گیرد.

حُجت الاسلام خاتمی به حق نیز دلایل خوبی برای خوش گمانی رُقبا نسبت به اهداف سفر خود ارایه کرده است. او در دوران 8 ساله ریاست جمهوری اش، پروژه هسته ای را به پیش بُرد و فراتر از آن، پوشش لازم برای تداوم فعالیتهای پنهانی در این زمینه را در پهنه بین المللی فراهم آورد. برای باند نظامی – امنیتی آقای خامنه ای که بیشترین سود برنده از این فعالیتها بود، نمی تواند پنهان مانده باشد که آقای خاتمی شُهرت افسانه ای خود به عُنوان "ویترین نظام" را از جُمله به دلیل همین نوع اقدامات مُفید کسب کرده است.

چشم پوشی ولی فقیه و شُرکا از فُرجه مزبور، نشان می دهد که اولویتهای "نظام" در برخورد به تهدیدهایی که با آنها روبرو است، دستخوش دگرگونی بُنیادی شده است. این بدان معناست که نقش آقای خاتمی و به همراه وی "اصلاح طلبان" حُکومتی نه با نگاه به کارکرد جُداگانه آنها در بُحران خارجی بلکه، در چارچوب کُنش و واکُنشهای عُمومی بُحران داخلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

برای تغییر این نگاه، تعظیم مُکرر آقای خاتمی و دوستان به چُماق "قانون اساسی" و "نظام" همان قدر کم اثر است که ابتکار چیدن "ویترین" در هیروشیما!