چهارشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۹

لغو حذف یارانه ها و پرداخت دستمزدی عادلانه خواست کارگران است


لغو حذف یارانه ها و پرداخت دستمزدی عادلانه خواست کارگران است

زینت میرهاشمی

در حالی که کارگران و مزدبگیران و نیروهای آزادیخواه و مدافع حقوق کارکران خود را برای برگزاری روز کارگر و بیان خواسته هایشان آماده می کنند، احمدی نژاد شیادانه طرح یارانه ها و در حقیقت حذف یارانه ها را که برای فربه کردن سرمایه داری نظامی امنیتی است در خدمت کارگران دانست. احمدی نژاد در سخن پراکنی خود ادعا کرد که «به فضل الهی با اجرای این طرح هیچ فقیری در کشور باقی نخواهد ماند.»

دوران ریاست احمدی نژاد که همراه با دست اندازی بیشتر سپاه پاسداران به قدرت اقتصادی و مالی بوده است، نکبت بارترین دوران عمر این حکومت بوده است. به برکت سیاستهای ضد مردمی و ضد انسانی رژیم در این چند ساله، خط فقر به 900 هزار تومان رسیده است.

روز سه شنبه 7 اردیبهشت، احمدی نژاد به دروغگو گفت:«فرض را بر این گذاشته ایم که بین 50 تا 60 میلیون نفر را دولت باید حتما پشتیبانی کند و امکانات موجود در کشور متعلق به مردم است و باید در جیب آنها برود.»

در مناطق نفت خیز شهرهای جنوبی، کودکانی که بر زمینهای نفت خیز و ثروت طبیعی چشم به جهان باز می کنند، در فقر و تنگدستی راه رافتن را می آموزند و با پاهای برهنه روانه بازار کار می شوند. کودکانی که بدون آگاهی از این ثروت طبیعی در کپرها مشغول یادگیری درس هستند.

در حالی که هر ساله بسیاری از کارگران بر اثر عدم استانداردهای کاری و مسائل بهداشتی در هنگام کار جان خود را از دست می دهند، احمدی نژاد با بی شرمی اعلام کرد که:«کارگر اگر رعایت حال کار را بکند خدا به او سلامتی خواهد داد.»

اجرای طرح یارانه ها به ضرر کارگران و اقشار میانی جامعه خواهد بود. این طرح فقر را گسترده تر خواهد کرد. لغو طرح حذف یارانه ها و برخورداری از دستمزدی عادلانه، پرداخت مزدهای عقب افتاده، از جمله خواسته های کارکران است که در بیانیه های تشکلهای کارگری برای برگزاری این روز بیان شده است. برگزاری هر چه با شکوه تر روز اول ماه مه مانعی در برابر سیاستهای ضد کارگری حکومت خواهد بود. در روز کارگر در دفاع از حقوق کارگران، علیه بی عدالتی و دیکتاتوری ولایت فقیه متحدانه دست به اعتراض و تظاهرات می زنیم.