سه‌شنبه، فروردین ۱۷، ۱۳۸۹

افزایش اعتیاد در میان نوجوانان


فراسوی خبر... 17 فروردین

افزایش اعتیاد در میان نوجوانان

زینت میرهاشمی

افزایش بیکاری و فقر، به گسترده تر شدن اعتیاد کمک می رساند. دیکتاتوری ولایت فقیه برای هر چه دور کردن جوانان از صحنه سیاست و برای مقابله با آگاهی جوانان نسبت به مسائل جامعه، شرایط را برای به دام افتادن جوانان به اعتیاد مهیا می سازد. نگاهی به محکومان در زندانها، نشان می دهد که افراد فقیری در رده های پایین دستگیر شده و سران شبکه های مافیایی اعتیاد که با قدرت حاکم پیوسته اند، دست نخورده باقی می مانند. میزان اعتیاد و جرایم به ویژه در نسل جوان گسترده شده است. کودکانی که زیر سن 18 سالگی مرتکب جرم می شوند در سالهای اخیر گسترش یافته است. شرایط سیاسی و نیز وضعیت اقتصادی حاکم از جمله عوامل رشد دهنده این گونه آسیبهای اجتماعی است.

عضو هیات مدیره انجمن حمایت از کودکان، اعلام کرد که اعتیاد، جرم و فحشا، کودکان سن پایین را تهدید می کند و آمار این آسیبها به سن کودکان نزدیک شده است. (منبع ایلنا 16 فروردین)

جاوید سبحانی تایید کرد تغییرات مثبتی برای کاهش این گونه آسیبهای اجتماعی صورت نگرفته است و این روند رو به افزایش است.

کودکان کار که محصول مستقیم فقر در جامعه هستند همواره مورد تهدید آسیبهای اجتماعی منجمله اعتیا و فحشا هستند. دولت نه تنها هیچ راه حل پیشگیرانه ای برای حمایت از کودکان در مقابل این آسیبها به کار نمی برد بلکه با تعیین مزدی معادل 303 هزار تومانی برای کارگران و مزدبگیران، به فقر بیشتر دامن می زند.