پنجشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۸۹

بيانيه اكثريت نمايندگان پارلمانهاى انگلستان، فنلاند و نروژ، درخصوص تضمين حفاظت اشرف، در واشنگتن پست منتشر شد

بيانيه اكثريت نمايندگان پارلمانهاى انگلستان، فنلاند و نروژ، درخصوص تضمين حفاظت اشرف، در واشنگتن پست منتشر شد

شهر اشرف
شهر اشرف

بيانيه اكثريت نمايندگان پارلمان انگلستان، اكثريت نمايندگان پارلمان فنلاند و اكثريت نمايندگان پارلمان نروژ براى برعهده گرفتن حفاظت اشرف از سوى مللمتحد در واشنگتن پست منتشر شد.

واشينگتن پست با درج اين بيانيه اين عنوانها را برجسته كرده است:
ـ اكثريت نمايندگان پارلمانهاى بريتانيا، فنلاند و نروژ از سازمان مللمتحد و آمريكا مىخواهند از مخالفين ايرانى در كمپ اشرف در عراق حفاظت كنند.
ـ 11مارس: بيانيه مشترك 450 عضو دو مجلس بريتانيا: نمايندگان ضمن سخنرانى در جلسه پارلمان انگلستان حمايت اكثريت اعضاى مجلس عوام و 150عضو مجلس اعيان انگلستان را از ساكنان اشرف اعلام كردند.

ـ هلسينكى 11مارس: نمايندگان 7حزب در پارلمان فنلاند بيانيه مشترك توسط اكثريت اعضاى پارلمان فنلاند را اعلام كردند. در بين امضاكنندگان اين بيانيه 6رئيس كميته، 11معاون كميته، رهبران فراكسيونهاى پارلمانى و يا معاونان آنها به چشم مىخورند.
قانونگذاران از دولتهاى خود خواستند حفاظت ساكنان اشرف را تضمين كنند