دوشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۹

پاسدار رحيم صفوى، به حمله موشكى عليه قرارگاههاى مجاهدين در فروردين 80، اعتراف كرد پاسدار رحيم صفوى، به حمله موشكى عليه قرارگاههاى مجاهدين در فروردين

پاسدار رحيم صفوى، به حمله موشكى عليه قرارگاههاى مجاهدين در فروردين 80، اعتراف كرد

اماكن مسكوني شهرجلولا در تهاجم موشكي آخوندها مورد هدف قرار گرفت-  فروردين80
اماكن مسكوني شهرجلولا در تهاجم موشكي آخوندها مورد هدف قرار گرفت- فروردين80

مناطق مسكوني جلولا در حمله موشكي آخوندها در فروردين 80 مورد اصابت  قرار گرفت
مناطق مسكوني جلولا در حمله موشكي آخوندها در فروردين 80 مورد اصابت قرار گرفت

يكي از محلهاي اصابت موشكباران رژيم ضدبشري در مناطق مسكوني جلولاي  عراق در فروردين 80
يكي از محلهاي اصابت موشكباران رژيم ضدبشري در مناطق مسكوني جلولاي عراق در فروردين 80

سركرده پيشين سپاه پاسداران و مشاور عالى نظامى خامنهاى پاسدار رحيم صفوى، بار ديگر اذعان كرد سپاه پاسداران در يك حمله چند ساعته در بهار سال 80، اشرف و ديگر پايگاههاى مجاهدين را در سراسر نوارمرزى عراق با شليك هزار موشك و گلولههاى توپخانهى دوربرد هدف قرار داده است.

خبرگزارى سپاه پاسداران موسوم به فارس روز نوزدهم فروردين 89 ضمن درج اظهارات پاسدار رحيم صفوى نوشت:
«...فرمانده سابق كل سپاه ادامه داد: سپاه پاسداران طى يك طرح عملياتى از ساعت 4 تا 8 صبح تمام مقرهاى منافقين از پادگان اشرف گرفته تا العماره را با شليك بيش از هزار موشك و گلوله توپ‌خانهى برد بلند، منهدم و تلفات سنگينى را به آنها وارد كرد. »

شايان ذكراست كه اين حمله موشكى رژيم روز 29فروردين 80 رخ داد.
در اين موشك باران وحشيانه كه در سراسر دوران هشت سالهى جنگ ضد ميهنى، در چنين ابعادى سابقه نداشت، بر اثر اصابت موشكهاى اسكاد رژيم آخوندى به شهرها و روستاهاى عراقى در سراسر نوارمرزى- ازجلولا تا بصره- شمارى از شهروندان عراقى كشته و مجروح شدند. همچنين مساجد و خانههاى مسكونى و احشام روستائيان هدف قرارگرفتند. اين حمله وحشيانه رژيم آخوندى از سوى جامعه بينالمللى محكوم شد.