جمعه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۸۹

مزدوران اعزامى ديكتاتورى آخوندى به اشرف به شكنجه روانى ساكنان اشرف مبادرت مىكنند

مزدوران اعزامى ديكتاتورى آخوندى به اشرف به شكنجه روانى ساكنان اشرف مبادرت مىكنند

لرد رابين كوربت
لرد رابين كوربت

لرد كوربت، رئيس كميته پارلمانى بريتانيايى براى آزادى ايران، كه از حمايت اكثريت مجلس عوام و بيش از200عضو مجلس اعيان انگلستان برخوردار است، طى نامهيى به مقامات آمريكا، بار ديگر توجه آنها را به اقدامات سركوبگرانه مزدوران وزارت اطلاعات در ورودى اشرف جلب كرد.

لرد كوربت در اين نامه خاطرنشان مىكند: مزدوران اعزامى ديكتاتورى آخوندى، از هشتم فوريه، نوزده بهمنٍ گذشته، با برخوردارى از حمايت كامل دولت مالكى، به اقدامات ضدانسانى و شكنجه روانى عليه ساكنان اشرف مبادرت كردهاندكه نيروهاى آمريكايى و همگان شاهد آن هستند.

با يادآورى موضوعات مطرح شده در نامه قبلى كميته ما به وزير خارجه آمريكا، خانم هيلارى كلينتون، كه نسخهيى از آن به نامه حاضر ضميمه شده است؛ و با در نظر گرفتن تهديداتى كه ساكنان اشرف با آن روبهرو هستند، تأكيد مىكنيم كه تجمع مزدوران وزارت اطلاعات رژيم ملايان در ورودى اشرف و اقدامات تجاوزكارانه آنها، ناقض حقوق اوليه وشناخته شده ساكنان اشرف است.

لرد كوربت درخاتمه تأكيد مىكند: از شما مىخواهم همه امكانات خود را بهكار بگيريد تا نيروهاى آمريكايى و سفارت آمريكا در عراق دولت عراق را وادار سازد كه به اين بسيج شوم و پليد عليه كمپ اشرف خاتمه دهد.