جمعه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۹

جوزف بايدن: چين با تحريمهاى جديد عليه رژيم ايران موافقت خواهد كرد

جوزف بايدن: چين با تحريمهاى جديد عليه رژيم ايران موافقت خواهد كرد

جوزف بايدن
جوزف بايدن

جوزف بايدن معاون رئيسجمهور آمريكا روز پنجشنبه گفت: چين با تحريمهاى جديد عليه رژيم ايران موافقت خواهد كرد.
وى كه با تلويزيون اى.بى.سى مصاحبه مىكرد افزود: ”اين اولين بارى است كه تمامى دنيا در رابطه با اينكه رژيم ايران در منطقه ممنوعه قرار دارد متحد هستند… آنها بيش از هميشه در رابطه با مردم خودشان و در منطقه در انزوا قرار دارند“ … .

خبرگزارى فرانسه با مخابره اين خبر افزود: بايدن متعهد شد و گفت ”ما فشار روى رژيم ايران را ادامه خواهيم داد“ . وى افزود ”آنها دولت شكنندهاى هستند و از دارا بودن چنين ظرفيتى فاصله دارند“
جوزف بايدن افزود ”رئيسجمهور گفت هدف ما ممانعت از دستيابى رژيم ايران به ظرفيت اتمى است“ ؛ ”ما معتقد هستيم كه قادر خواهيم بود اين كار را انجام دهيم“ .