سه‌شنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۸۹

دكتر ظافر العانى خواستار تسريع در قرار دادن قرارگاه اشرف تحت حفاظت بينالمللى شد

دكتر ظافر العانى خواستار تسريع در قرار دادن قرارگاه اشرف تحت حفاظت بينالمللى شد

دكتر ظافر العاني
دكتر ظافر العاني

دكتر ظافر العانى، دبيركل تجمع آينده ملى عراق خواستار تسريع در قراردادن قرارگاه اشرف تحت حفاظت بينالمللى شد و گفت حفاظت دولت عراق به دليل رابطهاش با رژيم ايران براى ساكنان اين قرارگاه تضمين ندارد.

وى كه با مركز اطلاع رسانى الملف مصاحبه مىكرد گفت: سازمان مللمتحد بايد اين قرارگاه را تحت حمايت خود بگيرد مگر اينكه يك دولت ملى عراقى بر سر كاربيايد كه بيانگر منافع مردم عراق باشد و نه منافع رژيم ايران.

دكتر ظافر العانى تحريكات دولت عراق را مورد انتقاد قرار داد و گفت اعضاء سازمان مجاهدين خلق كه در اين قرارگاه ساكن هستند بر اساس عرفها و قوانين بينالمللى بهرسميت شناخته شده از حفاظت بينالمللى برخوردار مىباشند.

وى در رابطه با اظهارات سعد مطلبى مشاور سياسى دولت عراق كه گفته بود ”پخش كردن سروهاى مخالف رژيم ايران بر خلاف قانون است چرا كه تهديد عليه يكى از كشورهاى همسايه محسوب مىشود“ گفت رژيم ايران دور است و بعيد است كه آهنگ ها و سرودهايى كه ساكنان اشرف مىشنوند را بشنود. وى اين اظهارات را دليلى بر نفوذ رژيم ايران در عراق دانست و از چنين اظهاراتى در شرايطى كه دولت عراق در برابر مسلح كردن و حفاظت از گروههاى مسلح و ارسال مواد انفجارى و قطع آب و تجاوز به ميدان نفتى فكه از سوى رژيم ايران سكوت مىكند ابراز تعجب كرد.

دكتر ظافر العانى گفت دولت عراق پر از مزدورانى است كه از هيچ چيز نمىگذرند مگر اينكه آنرا به رژيم ايران منتقل نمايند وى افزود ارگانها و شبهنظاميان دولتى از اينكه بهصورت باز ارتباطشان با رژيم ايران را اعلام كنند خجالت نمىكشند.
دكتر ظافر العانى گفت در فضاى تلاشهايى كه براى تشكيل دولت آينده انجام مىشود مىخواهد چاپلوسى رژيم ايران را بكند تا اين رژيم به چاپلوس توجه نمايد.