دوشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۹

رييسجمهور برگزيده مقاومت با آقاى ژان پيرمولر، شهردار مانى آن وكسن فرانسه، در اورسوراواز ديدار كرد

رييسجمهور برگزيده مقاومت با آقاى ژان پيرمولر، شهردار مانى آن وكسن فرانسه، در اورسوراواز ديدار كرد

شهردار آن ماني وكسن در ديدار با رييس جمهور برگزيده مقاومت
شهردار آن ماني وكسن در ديدار با رييس جمهور برگزيده مقاومت

ديدار شهردار  ماني آن كسن و هيأتى از اعضاى شوراى شهر با خانم مريم  رجوي
ديدار شهردار ماني آن كسن و هيأتى از اعضاى شوراى شهر با خانم مريم رجوي

صحنه استقبال از آقاي ژان پير مولر
صحنه استقبال از آقاي ژان پير مولر

عصر روز شنبه 21فروردين آقاى ژان پير مولر، شهردار مانى آن وكسن، معاون اول شوراى استان والدواز در رأس هيأتى از اعضاى شوراى شهر، خانم نادين گونال معاون شهردار، خانم ژيزل گران عضو شوراى شهر، خانم مونيك ريبله عضو شوراى شهر، آقاى دومينيك مويل معاون شهردار و خانم ژن ويب گومز معاون شهردار با رئيسجمهور برگزيده مقاومت در اورسوراواز ديدار كرد.

خانم مريم رجوى ضمن خيرمقدم به ژان پير مولر و هيأت همراه، گفت:
«مفتخرم كه ما امروز از شما در اورسوراواز در مقر شوراى ملى مقاومت ايران استقبال مىكنيم. چرا كه شما براى ما و مجموعه مقامت ايران بيشتر از دوست هستيد. شما براى ما برادران و خواهران و بخشى از خانواده مقاومت هستيد چرا كه در سختترين دوران در كنار ما بوديد. اشرفيها بهخاطر همبستگى شما در حمله وحشيانه قدردان شما هستند. به شما خيرمقدم مىگويم و آرزو مىكنم كه از شما در ايران آزاد استقبال كنم.

آقاى شهردار شمار بارها اعتقاد عميق خود را به فروريختن ديوارهاى ديكتاتورى و فاشيسم بيان كرديد. شما خود از كسانى بوديد كه قبل از همه ديوار نافهمى و دروغ كه عليه مقاومت ما چيده شده بود را فرو ريختيد. در همه جا مردم صداى خود را به گوش همه رساندند. در عراق، مردم ليست نيروهاى ملى و معتقد به جدايى دين از دولت كه مخالف بنيادگرايى ملاهاى حاكم بر ايران و مخالفت توطئه آنها عليه شهر اشرف هستند را برگزيدند. در ايران هم قيام ادامه دارد و مردم فرياد مىزنند «مرگ بر اصل ولايتفقيه» و خواهان دموكراسى و آزادى هستند. به شما نويد اين كه بهزودى و براى هميشه ديوار جاهليت توسط مردم ايران فرو ريخته خواهد شد را مىدهم و مردم ايران خواهند توانست دوستان خود را آنطور كه از صميم قلب مىخواهند ارج بگذارند»

خانم رجوى سپس مدالى از اشرف را براى قدردانى به آقاى ژان پير مولر اهدا كرد.
آقاى ژان پير مولر نيز گفت:
«... اين استقبال گرانقدر براى من غافلگير كننده بود. كما اين كه در چشمان دوستان از مانى آن واكسن احساسات و قدردانى را شاهد هستيد، در چشمها و در قلبها ما قطعاً خوشحال هستيم امروز بعدازظهر همراه شما در اورسوراواز باشيم

عدالت كلمهاى است كه در اذهان خيلى افراد مىچرخد، از نظر بسيارى از مردم اين‌جا شهرى در كشور فرانسه است كه در عين حال از نظر عدالت و آزادى اهميت خاصى دارد. شهرى كه هم‌چنين يادآور خاطره بدى است. خاطره بد روزى كه 1200پليس و ژندارم وارد خانه شما، خانه ما شدند و كارى انجام دادند كه موجب ننگ ماست. چون فكر نمىكنم با كسانى كه براى آزادى مبارزه مىكنند را بتوان به اين شكل مورد بدرفتارى قرار داد.»