جمعه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۹

دهها تن از زندانيان گوهردشت، به دليل آلودگى آب به بهدارى منتقل شدند

دهها تن از زندانيان گوهردشت، به دليل آلودگى آب به بهدارى منتقل شدند

زندان گوهردشت كرج
زندان گوهردشت كرج

بنابه گزارشهاى دريافتى دهها تن از زندانيان زندان گوهردشت كرج به دليل آلودگى شديد آب آشاميدنى به بهدارى زندان منتقل شدند.
اسامى برخى زندانيان كه به بيمارستان منتقل شدند عبارتند از زندانى سياسى افشين بايمانى و زندانى رضا پورحسن و اکبر شهبازى. گفته مىشود اين شرايط در بندهاى 2، 4، 5، 6 و بند زنان زندان گوهردشت حاکم است.

آب آشاميدنى زندانيان از چاههايى که در زندان حفر شده است تامين مىگردد و از اسفند ماه بدليل نشت فاضلاب به چا هها، آب زندان دچار آلودگى شديد شده است بهنحوى که رنگ آب کدر و زرد مىباشد و بوى بسيار بدى مىدهد.