چهارشنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۹

يك شبكه قاچاق رژيم ايران در هلند كشف شد


يك شبكه قاچاق رژيم ايران در هلند كشف شد

يك محموله قاچاق تجهيزات هسته يي به مقصد ايران- آرشيو
يك محموله قاچاق تجهيزات هسته يي به مقصد ايران- آرشيو

دستگاه قضاييه هلند، 4دلال را به دليل صادرات غيرقانونى کالاهاى دومنظوره به ايران، دستگير كرد.
کالاهاى دو منظوره به کالاهايى گفته مىشود که در امور غيرنظامى و هم نظامى کاربرد دارند.

مقامهاى هلندى گفتهاند اين افراد كه براى يک شرکت صادراتى کار مىکردهاند، متهم به جعل اسناد حمل و نقل و گمرک و ارسال کالاهاى دومنظوره به ايران مىباشد.
هويت افراد بازداشت شده اعلام نشده است.