یکشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۹

مايكل مولن: رژيم ايران سلاح و مهمات به قندهار براى طالبان مىفرستد

مايكل مولن: رژيم ايران سلاح و مهمات به قندهار براى طالبان مىفرستد

مايك مولن
مايك مولن

ابعاد دخالتهاى رژيم ايران در افغانستان دردسر آفرين شده است. مصاحبه مايكل مولن رئيس ستاد نيروهاى مسلح آمريكا با فاكس نيوز

گزارش:
مقامهاى آمريكا مىگويند دخالتهاى رژيم ايران در افغانستان دردسر آفرين شده است. اين رژيم به شبهنظاميان سلاح و مهمات مىدهد تا نيروهاى آمريكايى را به قتل برسانند.

مايكل مولن، رئيس ستاد مشترك نيروهاى مسلح آمريكا اطلاعات مربوط به ارسال سلاحهاى ساخت رژيم ايران به طالبان در قندهار را تأييد كرد. نيروهاى آمريكايى براى يك حمله گسترده عليه طالبان طى ماههاى آينده در اين منطقه آماده مىشوند. مولن گفت اين حمله براى آمريكا حياتى خواهد بود.

آدميرال مايكل مولن گفت: ”نيمى از 30هزار نيروى بيشتر كه اوباما متعهد به اعزام به افغانستان شده، به محل رسيدهاند و هر ماه نيز نيروهاى بيشترى اعزام مىشوند. آنها بهعمليات قندهار اختصاص داده خواهند شد. اين عمليات سنگ بناى تلاشهاى ما در رابطه با افزايش نيرو در افغانستان، و كليد چرخش اوضاع از دست دشمن به دست مردم افغانستان است“ .

فاكس نيوز گفت مولن به جزييات ارسال محموله سلاح از ايران به طالبان اشارهيى نكرد، ولى گفت كه شنيدن اين خبر باعث نگرانى شده و پيشبينى مىشود كه اين رژيم بخواهد دخالتهاى بيشترى در خشونتها و درگيريها در افغانستان بكند.