جمعه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۹

حمله نافرجام نيروهاى عراقى به مجاهدان اشرف در حمايت از مزدوران رژيم

حمله نافرجام نيروهاى عراقى به مجاهدان اشرف در حمايت از مزدوران رژيم

حمله نافرجام مزدوران به اشرف
حمله نافرجام مزدوران به اشرف

ساعت 11 و 30 دقيقه شب گذشته، پنجشنبه شب 26فروردين 1389، نيروهاى عراقى در حمايت از مزدوران اطلاعات آخوندها و نيروى تروريستى قدس كه 66روز است در ورودى اشرف مستقر هستند، قصد داشتند به برخى ساختمانهاى داخل اشرف حمله كنند و آنها را به اشغال درآورند. فيلمها و تصاوير مزدوران مزبور، جست و خيزها و تهديدهاى آشكار آنها به «شمارش معكوس» و «به آتش كشيدن» و «بستن» اشرف و «كشتن» مجاهدين و «بيرون كشيدن زبانهاى آنها از حلقومشان» مستمراً در اختيار مراجع بينالمللى و نيروها و مقامات ذيربط آمريكايى قرار گرفته است. اين مزدوران، تحت حمايت تمامعيار گردان عراقى و سفارت رژيم آخوندها در بغداد به‌طور شبانه روزى با بلندگوهاى فوقالعاده قوى به شكنجه روانى ساكنان اشرف پرداخته و مانع از خواب و آسايش ساكنان قرارگاه شدهاند. رابطين سفارت آخوندها و نيروى تروريستى قدس با كميته سركوب اشرف در نخست وزيرى نورى مالكى از اين پيشتر توسط مقاومت ايران افشا شدهاند.

حوالى نيمهشب گذشته در حاليكه بلندگوهاى مزدوران مانند شبهاى پيش به لجنپراكنى و فحاشى به ساكنان اشرف ادامه مىدادند، يك سرهنگ و يك سروان عراقى به نامهاى على و جوادبه داخل اشرف مراجعه و اعلام كردند بنابه دستور دولت عراق، بلندگوهايى كه بر روى برخى ساختمانهاى مجاهدين در داخل اشرف مشغول پخش نوار بود بايستى خاموش شود تا صداى بلندگوهاى مزدوران به همه جا برسد. در اين هنگام برخى مقرهاى اشرف براى كاستن از بار مزاحمت صداهاى گوش خراش بلندگوهاى مزدوران به پخش موزيك و نوارهاى مجاهدين مبادرت كرده بودند. سرهنگ عراقى تهديد كرد بنابه دستور دولت عراق در صورتيكه ساكنان اشرف ضمن 10دقيقه بلندگوهاى خود را قطع نكنند، نيروهاى عراقى وارد مىشوند و با قهر و اجبار بنگال ورودى داخل اشرف را تصرف خواهند نمود. اما مجاهدان اشرف، اين كار را مشروط به خاموش كردن بلندگوهاى مزدوران كه مانع خواب و آسايش ساكنان اشرف است كردند. همان بلندگوهايى كه دولت عراق آشكارا آن را براى پيش بردن يك جنگ كثيف روانى دراختيار عوامل اطلاعات آخوندها قرار داده است.

سركردگان نيروهايى عراقى در پاسخ به ساكنان اشرف با وقاحت گفتند دولت دستور داده است مزدوران براى پخش هر برنامهيى آزاد هستند اما ساكنان اشرف مجاز به اين كار نيستند…

آن‌گاه نيروهاى عراقى، ساكنان اشرف را كه حاضر به اجراى دستورات رذيلانه و ابلهانه خامنهاى و نورى مالكى نبودند و در برابر تهديد به شليك و كشتن سينه سپر كردند، با باتون برقى و ميلههاى آهنى مورد ضرب و شتم قرار دادند. در اثر اين ضربات 5تن از ساكنان اشرف، مجاهدان خلق: كريم گماسايى (از ناحيه پا)، مهدى عبدالرحيمى (از ناحيه پا)، عظيم ميش مست (از ناحيه صورت)، رحيم سهرابى (از ناحيه چشم) و خالد شاه كرمى (از ناحيه چشم) مجروح و به بيمارستان منتقل شدند. بامداد امروز 4تن از مجروحان پس از مداواى اوليه مرخص شدند اما مجاهد خلق رحيم سهرابى كه چشم ديگر او مصنوعى است هنوز بسترى مىباشد.

نيروهاى سركوبگر در جريان اين حمله، به يكى از زنان مجاهد حمله كردند تا او را به گروگان بگيرند اما مقاومت قهرمانانه او و اعتراضات ديگر مجاهدان مانع اين اقدام رذيلانه شد. مهاجمان تعدادى زرهپوش هاموى به صحنه آورده بودند تا مانند 6 و 7مرداد سال گذشته به گروگانگيرى بپردازند اما اين اقدام جنايتكارانه هم به جايى نرسيد. ساعتى بعد مزدوران اطلاعات آخوندها از شدت ترس و وحشت، ناگزير از خاموش كردن بلندگوها و قطع لجنپراكنى شدند و به پشت جبهه نيروهاى سركوبگر عراقى منتقل شدند.

حوالى ساعت 3 بامداد، نيروهاى سركوبگر كه با چوب و چماق به داخل اشرف آمده بودند در اثر اعتراضات و شعارهاى ساكنان اشرف چارهاى جز ترك محل نيافتند.

مقاومت ايران با يادآورى «توافق دوجانبه» خامنهاى و نورى مالكى براى سركوب مجاهدان اشرف، توجه دبيركل ملل متحد، نماينده ويژه دبيركل در عراق و مقامات و فرماندهان آمريكايى را نسبت به استمرار اين فجايع جلب مىكند و اكيداً خواهان به عهده گرفتن حفاظت اشرف از سوى مللمتحد و تضمين اين حفاظت از سوى نيروهاى آمريكايى است كه به خلع سلاح مجاهدين مبادرت كرده و به حفاظت از آنها متعهد شدند.

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
27فروردين 1389 (16آوريل 2010)