جمعه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۷

بازنگری در طرح سركوبگرانه امنیت اجتماعی!

بازنگری در طرح سركوبگرانه امنیت اجتماعی!
11:33:06 AM 1387/11/3
طرح امنيت اجتماعي آخوندها
طرح امنيت اجتماعي آخوندها

در وحشت از گسترش اعتراض و نارضایتی مردم از طرح سركوبگرانه امنیت اجتماعی، وزیر كشور كابینه پاسدار احمدینژاد امروز اعلام كرد این طرح بازنگری مىشود.
پاسدار صادق محصولی در مازندران گفت: نگاه همراه با بازنگری در طرح ارتقای امنیت اجتماعی به این خاطر است كه حقوق شهروندی بیش از گذشته در این طرح مورد توجه قرار گیرد.