یکشنبه، دی ۲۲، ۱۳۸۷

رابرت وود: رژیم ایران با موشك و پول حماس را تأمین میكند

رابرت وود: رژیم ایران با موشك و پول حماس را تأمین میكند
11:46:04 AM 1387/10/21
رژيم آخوندي تامين كننده موشكهاي حماس است
رژيم آخوندي تامين كننده موشكهاي حماس است

رابرت وود از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریكا تصریح كرد كه رژیم ایران با موشك و پول حماس را تأمین میكند.

خبرنگاری پرسید: چه طرفی حماس را با موشك و پول تامین میكند؟
رابرت وود پاسخ داد: به روشنی یكی از این كشورها، رژیم ایران است. سوریه نیز یكی از حامیان آنها بوده است. ما از این دو كشور خواستهایم از حمایت از حماس دستبردارند ولی آنها به این خواست، تن ندادهاند. این، خود یك مشكل است.