پنجشنبه، دی ۱۲، ۱۳۸۷

درج رئوس احكام دادگاه عدالت اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین در روزنامه نیویورك تایمز

درج رئوس احكام دادگاه عدالت اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین در روزنامه نیویورك تایمز
11:53:09 AM 1387/10/11
درج احكام دادگاه عدالت اروپا در نيويورك تايمز
درج احكام دادگاه عدالت اروپا در نيويورك تايمز

روزنامه نیویورك تایمز در یك صفحه كامل خود، ضمن درج رئوس احكام دادگاه عدالت اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین، فراخوان كمیته در جستجوی عدالت، به ریاست دكتر آلخو ویدال كوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا و متشكل ازحمایت برجستهترین حقوقدانان و بیش از 2هزار پارلمانتر اروپا را، با این عنوان به چاپ رساند
كمیته اروپایی در جستجوی عدالت
به ایالات متحده فراخوان میدهد
كه نامگذاری تروریستی مجاهدین را لغو كند
نیویورك تایمز سیام دسامبر 2008 (دهم دیماه1387) با تیتر « «دادگاه عدالت اروپا سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست تروریستی اتحادیه اروپا خارج میكند»، بخشهایی از سومین و چهارمین حكم دادگاه عدالت اروپا مورخ چهارم و هفدهم دسامبررا با این عنوانها برجسته كرده است:
تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا براى حفظ مجاهدین در لیست ترویستی براى سومین بار لغو مىشود.
شورای وزیران حق مجاهدین براى دفاع و برخوداری از صیانت مؤثر قضایی را نقض كرده است.
هیچ مدارك جدی و معتبری براى توجیه گنجاندن مجاهدین در لیست تروریستی وجود ندارند.
شورای وزیران با اطلاع كامل و بدون هیچگونه توجیه منطقی، از پروسدورهای معین شده توسط دادگاه تبعیت نكرده است كه میتواند بهعنوان سوء استفاده از قدرت و پروسدور محسوب گردد.
تقاضای شورای وزیران براى تأخیر در حذف مجاهدین از لیست اتحادیه اروپا بدلیل آنكه «بهنحو بارزی غیرقابل پذیرش» بود، توسط دادگاه مردود اعلام گردید.
خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران