جمعه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۷

مجاهدین خلق از ليست اتحاديه اروپا خارج مىشوند

مجاهدین خلق از ليست اتحاديه اروپا خارج مىشوند
11:47:34 AM 1387/11/4
AFP
AFP

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: بنابه گفته مقامهای اتحادیه اروپا ممكن است روز دوشنبه نام گروه اپوزیسیون اصلی ایران را از لیست سازمانهای تروریستی خارج كند.
انتظار می‌رود وزیران‌خارجه اتحادیه اروپا نام مجاهدین خلق ایران را به‌دنبال حكم دادگاه عدالت اروپا كه اعلام كرد این گروه اشتباهاً وارد لیست شده، حذف نمایند.
خبرگزاری فرانسه افزود: بنابه یك پیشنویس، اتحادیه اروپا یك لیست سیاه جدید را تصویب خواهد كرد، حركتی كه لازم است هر 6ماه صورت بگیرد. مدت اعتبار لیست فعلی در ماه آینده، بهپایان می‌رسد. در این سند پیشنویس براساس احكام عدالت اروپا، نام مجاهدین در لیستهای اشخاص، گروهها و نهادهای گنجانده نشده است.
خبرگزاری فرانسه خاطرنشان كرد: طی هفته گذشته، حامیان مجاهدین، گردهماییهای منظمی را در مقابل مقر شورای اروپا كه در آن گفتگوها صورت خواهد گرفت، برگزار كردهاند.