سه‌شنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۷

فراخوان مقاومت ایران به مجامع بینالمللى براى توقف سركوب دانشجویان

فراخوان مقاومت ایران به مجامع بینالمللى براى توقف سركوب دانشجویان
3:40:12 AM 1387/10/16
اعتراض دانشجويان شيراز به بازداشت چهار دانشجو
اعتراض دانشجويان شيراز به بازداشت چهار دانشجو

مقاومت ایران، نسبت به گسترش دستگیریها و تهدید شكنجه و اعدام فعالان دانشجویی دانشگاههای سراسر كشور هشدار داد و عموم سازمانها و ارگانهای بینالمللى مدافع حقوقبشر را به حمایت از اعتراضهاى دانشجویی و اقدامی مؤثر جهت توقف سركوب گسترده دانشجویان فراخواند.