سه‌شنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۷

اعتراض زندانيان سياسى گوهردشت كرج به استمرار اقدامهاى سركوبگرانه رژيم آخوندى

اعتراض زندانيان سياسى گوهردشت كرج به استمرار اقدامهاى سركوبگرانه رژيم آخوندى
11:37:03 AM 1387/10/16
زندان گوهردشت
زندان گوهردشت

زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در زندان گوهردشت كرج با صدور اطلاعیهیی، دژخیمان هشدار دادند كه در صورت استمرار شكنجه و اقدامهاى سركوبگرانه دست بهاعتراض جمعی خواهند زد.

در قسمتی از این اطلاعیه آمده است:
در زندان گوهردشت کرج خبر انتقال مجدد دوست و همرزم دیگری به انفرادی موجب ناراحتی و اعتراض تمام زندانیان سیاسی شده است. سلولهای انفرادی که به دوربینهای مدار بسته و سیستم شنود مجهز است، هزینه بسیاری را براى رژیم آخوندی دربرداشته است. دلیل این همه هزینه که دژخیمان زندان گوهردشت تن به آن دادهاند، تنها شکستن و خرد کردن روحیه راسخ زندانیان سیاسی است. در این سلولها کوچکترین اعتراض با باطون برقی جواب داده میشود. زندانی از دارو ودرمان محروم میباشد. اگر یک زندانی اعتراض کرده و یا به هر دلیل مورد قهر پاسداران جنایتكار بند قرار گیرد، به وی چشمبند، دست‌بند از پشت و پابند زده و سپس چند نفری با باطون بجان او میافتند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت كرج به دژخیمان زندان هشدار میدهیم اگر هر چه سریعتر دوستان ما را از بند قرنطینه و انفرادی بازنگردانید با اعتراض جمعی زندانیان سیاسی روبهرو خواهید بود.