چهارشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۶

مرز بندی و خط سرخ ما با رژیم ضد بشری خمینی در خارج کشور.


چرا باید مرز بندی و خط سرخ با رژیم ضد بشری خمینی داشت؟ (2)


نقش بریده مزدوران رژیم در خارج کشور.


از بعد از عملیات کبیر فروغ جاویدان، و کشتارهای وحشیانهُ زندانیان بیپناه طرفدار سازمان مجاهدین خلق ایران در تابستان سال 1367 رژیم ضد بشری برای مقابله با موج حمایتهای بین المللی از مجاهدین در اروپا و آمریکا طیف وسیعی از عوامل اطلاعاتی و مزدورانش را به اروپا و آمریکا فرستاد، این عوامل که عموماُ با سفارتها و جاسوسخانه های رژیم در خارج کشور در ارتباط مستمر برای کسب رهنمود و رد بدل کردن اطلاعات مربوط به نیروهای انقلابی و فعال خارج کشور "مجاهدین و شورای ملی مقاومت" هستند و بطور مستمر آنها را تحت مراقبت دارند وکلیهُ این مزدوران ادعا دارند که توانسته اند از دست رژیم فرار کنند و به خارج کشور بیایند!!


یدک کشیدن "اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق ایران" از طرف این مزدوران که رژیم ضد بشری به عمد قصد بکار بردن این اسم را در نظر گرفته است و آنان مثل گاو پیشانی سیاه در همه جا از نفرت مردم شریف و آزادهُ خارج کشور برخوردارند. زیر نظر گرفتن ارتباطاط اعضای فعال مقاومت و تردداتشان، ارتباط با احزاب سیاسی و کلیهُ کسانی که نیروهای مقاومت و مجاهدین در خارج کشور با آنها رابطهُ سیاسی برقرار میکنند و فرستادن کتابهایی که توسط وزارت اطلاعات رژیم از بریده مزدوران به زبانهای مختلف خارجی بچاپ رسیده "برای اینگونه افرادی که مجاهدین با آنها رابطه برقرار میکنند"، تهدید، تطمیع، دعوت آنها به دیدار از ایران، دعوت آنها به دیدار با بریده مزدورانی که به آغوش رژیم بر گشته اند، دعوت آنها به بازدید از خانواده هایی که رژیم بعنوان قربانیان ترورهای سازمان مجاهدن خلق ایران، از مردم ایران "اینگونه افراد و خانواده ها عوامل جیره خوار رژیم هستند که رژیم آنها را به عنوان قربانیان عملیات مجاهدین در داخل ایران و با عنوان شاکیان خصوصی، از آنها استفاده میکند" میباشد. لازم به توضیح است که رژیم ضد بشری از هر بریده مزدوری که به خدمتش در میآید میخواهد که خاطرات خود را بصورت کتاب بنویسد و امکانات وسیع بخش تبلیغات و انتشارات جمهوری اسلامی ایرن که شاخه ای از وزارت اطلاعات رژیم جمهوری جهل و جنون است به اینکار اختصاص دارد و کلیهُ کتابهایشان به زبانهای مختلف ترجمه و تکثیر شده و وابستگان به احزاب و شخصیتهای مترقی هوادار مجاهدین در خارج کشور که بطور مستمر اینگونه کتاب و جزوات را از طرف وزارت اطلاعات رژیم دریافت میکنند به مجاهدین اطلاع داده اند. اینکارشان باصطلاح کار افشای مجاهدین در خارج کشور نام دارد و در صدد این هستند که حتی اگر شده یک نیرو و یک هوادار از هر سطحی را ببرانند و یا یکی از حامیان خارج کشوری سازمان را پاسیو و از طیف مجاهدین جدا نمایند.


ارتباطاط این عوامل رژیم با شبکه های اطلاعاتی کشورهای اروپایی و آمریکایی چیز جدیدی نیست و همانگونه که در جریان افشاگریهای سازمان مجاهدین خلق ایران در رابطه با در لیست نگهداشتن سازمان از طرف انگلیس و اروپا قرار دارید، کلیهُ استنادات این کشورها به اعترافات و نوشته های این عوامل مزدور رژیم ضد بشری میباشد. و این نشانهُ رابطه های این مزدوران با شبکه های اطلاعاتی غربیست!!


برگزاری میتینگهای مختلف با عناوین جداشدگان از مجاهدین و باصطلاح "اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق ایران" در مقاطع مختلف و در کشورهای غربی که عموماُ از طرف مردم دلیر خارج کشور و حامیان مقاومت افشاء شده را به خوبی بیاد میآوریم، این مزدوران در پاریس و درست در سالروز کودتای ننگین 17 ژوئن، که پتهُ خود را بر آب دیدند دست به قمه کشی و دریدن شکم هموطنانمان که به اعتراض به آنها اقدام کرده بودند زدند، و از دستگیری این عناصر اطلاعاتی رژیم از طرف پلیس فرانسه با اطلاعید. معلوم نیست که چرا تا کنون نیروهای امنیتی فرانسه در این رابطه سکوت اختیار کرده اند!! مزدورانی مثل سبحانی از جمله کسانیست که در پروندهُ 17 ژوئن بعنوان شهود علیه مجاهدین و شخص خانم مریم رجوی رییس جمهور بر گزیدهُ مقاومت از طرف دولت فرانسه بکار گرفته شده است!! و جای بسی تعجب که شهود چاقوکش و اطلاعاتی رژیم، خود را لو داده ولی شبکه های اطلاعاتی فرانسه از آن غافلند!! سؤال من از کلیهُ سازمانهای اطلاعاتی، و پلیس کشورهای اروپایی این است که چرا در مقابل تهاجمات و اعمال نفوذ، لجن پراکنی، تهدید و تطمیع مسؤلین کشورهای اروپایی از طرف عوامل اطلاعاتی رژیم خمینی سکوت میکنید؟؟ چرا جرم ثابت شدهُ چاقو کشی وحمله و هجوم به هموطنانمان را بی جواب گذاشته اید؟؟ آخر سکوت در مقابل اینگونه وحشی گریهای عوامل حار رژیم در کشورهایی که ادعای دمکراسی را دارند تا کی؟؟ و هزاران چرائی های دیگر که در طول 28 سال حکومت خون و ترور و جنایت در ایران وسکوت و همکاسه گی این حکومتهای غربی در مقابل آن.!!


در پایان میگم که:


عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم کی چو یک دم عادلانه سازشی با جاهل و فرزانه میکردم
م طحانیMo.Tahani@googlemail.comhttp://iranzaminman.blogspot.comایران زمین